Literature
Home医源资料库医药卫生法规大全药政类(药品、食品、器械)药品法规

关于公布第二批国家非处方药目录的通知

来源:国家食品药品监督管理局
摘要:2g、盐酸伪麻黄碱30mg甲4布洛伪麻颗粒剂布洛芬0。5mg、板兰根浸膏粉125mg11复方盐酸伪麻黄碱盐酸伪麻黄碱90mg、马来酸氯苯那敏4mg甲缓释胶囊12复方锌布颗粒剂葡萄糖酸锌100mg、布洛芬50mg、马来酸氯苯甲那敏2mg13氢溴酸右美沙芬分散片(1)15mg(2)5mg甲14美愈伪麻片氢溴酸右美沙芬15mg、盐酸伪麻黄碱......

点击显示 收起

各省、自治区、直辖市药品监督管理局:
 
    根据国家药品监督管理局令第10号《处方药与非处方药分类管理办法》(试行),经我局审定,现公布第二批国家非处方药药品目录。
 
    第二批国家非处方药药品目录是经组织医学、药学专家,按照“安全有效、慎重从严、结合国情、中西药并重”的指导思想和“应用安全、疗效确切、质量稳定、使用方便”的原则,进行遴选、审评,并征得国务院有关部门和部分省级药品监督管理局意见后确定。此次公布的目录包括1557个药品制剂,其中:化学药品制剂205个(甲类非处方药136个,乙类非处方药69个),中成药制剂1352个(甲类非处方药991个,乙类非处方药361个)。
 
    第二批国家非处方药药品目录公布后,相关审核登记工作的安排和要求由我局另行通知。
 
 
    附件:第二批国家非处方药药品目录(化学药品、中成药)
 
 
                                                         国家药品监督管理局
                                                        二○○一年五月十八日


附件:

             第二批国家非处方药药品目录(化学药品、中成药)

化学药品部分

        药品名称                      规格(组成)                   分类
呼吸系统用药
1    对扑口服液            每10ml含对乙酰氨基酚125mg、咖啡因7.5mg、   甲
                           马来酸氯苯那敏1.5mg、人工牛黄5mg、维生
                           素C20mg
2    布洛伪麻片            布洛芬0.2g、盐酸伪麻黄碱30mg               甲
3    布洛伪麻胶囊          布洛芬0.2g、盐酸伪麻黄碱30mg               甲
4    布洛伪麻颗粒剂        布洛芬0.2g、盐酸伪麻黄碱30mg               甲
5    那可丁片              10mg                                       甲
6    复方甘草片            甘草流浸膏粉112.5mg、阿片粉4mg、樟脑2mg、  甲
                           八角茴香油2mg、苯甲酸钠2mg
7    复方甘草合剂          每100ml含甘草流浸膏12ml、甘油12ml、酒石    甲
                           酸锑钾0.024g、浓氨溶液适量、复方樟脑酊
                           12ml、乙醇3ml
8    复方氢溴酸右美沙芬糖  每10ml含氢溴酸右美沙芬30mg、愈创木酚甘     乙
     浆                    油醚200mg
9    复方氨酚烷胺胶囊      对乙酰氨基酚250mg、盐酸金刚烷胺100mg、马   甲
                           来酸氯苯那敏2mg、人工牛黄10mg、咖啡因15mg
10   复方氨酚葡锌片        对乙酰氨基酚50mg、葡萄糖酸锌35mg、盐酸     乙
                           二氧丙嗪0.5mg、板兰根浸膏粉125mg
11   复方盐酸伪麻黄碱      盐酸伪麻黄碱90mg、马来酸氯苯那敏4mg        甲
     缓释胶囊
12   复方锌布颗粒剂        葡萄糖酸锌100mg、布洛芬50mg、马来酸氯苯    甲
                           那敏2mg
13   氢溴酸右美沙芬分散片 (1)15mg(2)5mg                             甲
14   美愈伪麻片            氢溴酸右美沙芬15mg、盐酸伪麻黄碱30mg、     甲
                           愈创木酚甘油醚100mg
15   美酚伪麻胶囊          愈创木酚甘油醚100mg、盐酸伪麻黄碱30mg、    甲
                           氢溴酸右美沙芬10mg、
16   氨咖愈敏溶液          每10ml含对乙酰氨基酚120mg、马来酸氯苯那    甲
                           敏1.125mg、无水咖啡因18.75mg、愈创木酚甘
                           油醚37.5mg
17   盐酸氨溴索片          30mg                                       甲
18   盐酸氨溴索缓释胶囊    75mg                                       甲
19   盐酸氯哌丁片(咳平片)10mg                                       甲
20   氯化铵片              0.3g                                       甲
21   愈美片                氢溴酸右美沙芬15mg、愈创木酚甘油醚100mg    乙
22   愈酚伪麻片            愈创木酚甘油醚200mg、盐酸伪麻黄碱30mg      甲
23   羧甲司坦片(小儿用)  0.1g                                       甲
24   羧甲基半胱氨酸泡腾散  5g:0.25g                                   甲

神经系统用药
1    乙酰水杨酸缓冲片      0.162g                                     乙
2    双水杨酯片            0.3g                                       甲
3    水杨酸二乙胺软膏      (1)20g:2g (2)20g:4g (3)30g:3g (4)30g:6g    乙
4    牛磺酸片              0.4g                                       乙
5    牛磺酸散              0.4g                                       乙
6    牛磺酸颗粒            (1)0.4g (2)0.8g                            乙
7    贝诺酯片              (1)0.2g (2)0.5g                            甲
8    贝诺酯颗粒            0.5g                                       甲
9    对乙酰氨基酚干混悬剂  12.65g:3.75g                               乙
10   对乙酰氨基酚凝胶      5g:120mg                                   乙
11   布洛芬干混悬剂        34g:1.2g                                   甲
12   布洛芬混悬液          (1)100ml:2g (2)60ml:1.2g                   甲
13   布洛芬滴剂            20ml:0.8g                                  甲
14   布洛芬凝胶剂          15g:0.75g                                  甲
15   布洛芬糖浆            10ml:0.2g                                  甲
16   吡罗昔康搽剂          20ml:0.2g                                  乙
17   阿司匹林肠溶胶囊      0.15g                                      乙
18   阿司匹林咀嚼片        0.5g                                       乙
19   阿司匹林维生素C泡腾片 阿司匹林400mg、维生素C240mg                乙
20   罗通定片             (1)30mg (2)60mg                           甲
21   复方氯乙烷气雾剂      每1000g含麝香0.1g、延胡索6g、三七3g、      甲
                           黄柏9g、氯乙烷550g
22   盐酸去氯羟嗪片        (1)25mg (2)50mg                            甲
23   盐酸罗通定片          30mg                                       甲
24   盐酸苯环壬酯片        2mg                                        甲
25   盐酸苯海拉明片        25mg                                       甲
26   盐酸赛庚啶片          2mg(按C21H21N.HC1计算)                     甲
27   萘普生片             (1)0.1g (2)0.125g (3)0.25g                甲
28   萘普生钠片            0.275g.(相当于萘普生0.25g)                 甲
29   萘普生栓              0.25g                                      甲
30   萘普生胶囊            (1)0.125g (2)0.2g (3)0.25g                 甲
31   萘普生缓释片          0.5g                                       甲
32   萘普生缓释胶囊        0.25g                                      甲
33   萘普生颗粒            10g:0.25g                                  甲
34   氯唑沙宗胶囊          0.2g                                       甲
35   精氨酸阿司匹林片      0.25g(以阿司匹林计)                      乙

消化系统用药
1    口服双歧杆菌活菌制   (1)0.25g (2)0.35g                         乙
     剂
2    大黄碳酸氢钠片        大黄150mg、碳酸氢钠150mg、薄荷油           乙
3    双歧三联活菌胶囊      210mg                                      乙
4    车前番泻复合颗粒      100g含卵叶车前草种子12g、卵叶车前草        乙
                           果壳2.2g、番泻果实12g(相当于0.3%番泻果苷)
5    甘羟铝片              0.25g                                      甲
6    龙胆碳酸氢钠片        龙胆(中粉)0.1g、碳酸氢钠0.15g            甲
       (健胃片)
7    多酶片                胰酶300mg、胃蛋白酶13mg                    乙
8    肌苷口服溶液         (1)10ml:0.1g(2)10ml:0.2g(3)20ml:0.2g      甲
                           (4)20ml:0.4g
9    阿苯达唑片            0.4g                                       甲
10   阿苯达唑颗粒          (1)1g:0.1g(2)1g:0.2g                       甲
11   乳酸菌素片            按乳酸菌素计(1)0.2g(2)0.4g(3)1.2g        乙
12   乳酸菌素颗粒剂        按乳酸菌素计(1)1g(2)2g(3)6g              乙
13   法莫替丁散            1g:20mg                                    甲
14   复方维生素U胶囊       氢氧化铝90mg、三硅酸镁72.5mg、维生素U25mg、甲
                           甘草浸膏粉16.5mg、罗通定2mg、白及17mg、
                           淀粉酶25mg、胆粉1.5mg、薄荷脑0.5mg
15   复方铝酸铋片          铝酸铋200mg、重质碳酸镁400mg、碳酸氢钠     甲
                           200mg、甘草浸膏粉300mg、弗朗鼠李皮25mg、
                           茴香粉10mg
16   复方铝酸铋胶囊        铝酸铋66.7mg、重质碳酸镁133.3mg、碳酸      甲
                           氢钠66.7mg、甘草浸膏粉100mg、弗朗鼠李
                           皮8.3mg、茴香粉3.3mg
17   复方铝酸铋颗粒        铝酸铋200mg、重质碳酸镁400mg、碳酸氢钠     甲
                           200mg、甘草浸膏粉300mg、弗朗鼠李皮25mg、
                           茴香粉10mg
18   复方嗜酸乳杆菌片     (1)0.25g,每1g含嗜酸乳杆菌一千万个        乙
                          (2)0.5g,每1g含嗜酸乳杆菌一千万个
19   复方碳酸钙咀嚼片      碳酸钙680mg、重质碳酸镁80mg                乙
20   复合乳酸菌胶囊        0.33g                                      乙
21   枸橼酸铋钾片          0.3g(以铋计110mg)                          甲
22   枸橼酸铋钾胶囊       (1)0.15g(含铋55mg)、(2)0.3g(含铋110mg) 甲
23   枸橼酸铋钾颗粒        (1)每袋1.0g:110mg(以铋计)                  甲
                          (2)每袋1.2g:110mg(以铋计)
24   胃蛋白酶片            120单位                                    甲
25   胃蛋白酶颗粒          480单位                                    甲
26   消旋山茛菪碱片        5mg                                        甲
27   盐酸哌仑西平片        25mg                                       甲
28   盐酸雷尼替丁口服溶液  10ml:150mg                                 甲
29   胰酶肠溶胶囊          0.15g                                      乙
30   胶体果胶铋胶囊        50mg(以铋计)                             甲
31   胶体酒石酸铋胶囊      55mg(以铋计)                             甲
32   铝镁加混悬液          15ml:1.5g                                  甲
33   羧甲纤维素钠颗粒      2g                                         甲
34   蒙脱石散              3g                                         甲
    (双八面体蒙脱石散)
35   碱式碳酸铋片         (1)0.3g(2)0.5g                            甲
36   碳酸氢钠片           (1)0.3g(2)0.5g                            甲
37   磷酸哌嗪宝塔糖        0.2g                                       甲

五官科用药
1    甲硝唑口颊片          3mg                                        甲
2    地喹氯铵含片          0.25mg                                     甲
3    西地碘片              1.5mg                                      乙
4    杆菌肽眼膏            2g(1000单位)                               甲
5    复方地喹氯铵含片      地喹氯胺0.25mg、短杆菌素1.00mg             甲
6    复方萘甲唑啉喷雾剂    含盐酸萘甲唑啉0.05%、马来酸氯苯那敏0.1%    甲
7    复方氯已定含漱液      每1000ml含葡萄糖酸氯已定1.2g、甲硝唑0.2g、 乙
                           甘油50ml、浓薄荷水10ml等
8    度米芬滴丸            20mg                                       乙
9    盐酸金霉素眼膏        0.5%                                      甲
10   盐酸羟甲唑啉喷雾剂    10ml:5mg                                  甲
11   盐酸羟甲唑啉滴鼻液   (1)10ml:5mg(2)5ml:2.5mg                   甲
12   盐酸萘甲唑啉滴鼻液    每1000ml含盐酸萘甲唑林0.5g或1.0g、         甲
                           硼酸20g、硼砂1.3g、乙二胺四醋酸二钠0.5g
13   盐酸麻黄碱滴鼻液      1%                                        甲
14   盐酸赛洛唑啉滴鼻液   (1)10ml:5mg(2)10ml:10mg                   甲
15   维氨啉滴眼液          泛酰醇、L-天门冬氨酸钾、维生素B6、         乙
                           甘草酸二钾、盐酸萘甲唑啉、马来酸氯苯那敏、
                           甲基硫酸新斯的明
16   氯化钠滴眼液          10ml:55mg                                  乙
17   硫酸庆大霉素滴眼液    8ml:4万单位                                甲
18   醋酸可的松眼膏       (1)0.25%(2)0.5%                           甲
19   醋酸可的松滴眼液      3ml:15mg                                   甲
20   醋酸地塞米松粘贴片    0.3mg                                      甲
21   醋酸氢化可的松眼膏    0.5%                                       甲

皮科用药
1    乙醇                                                             乙
2    丁苯羟酸乳膏          10g:0.5g                                   甲
3    丁香罗勒油乳膏       (1)35g:0.875g(2)10g:0.25g                 乙
4    丁酸氢化可的松软膏    10g:10mg                                   甲
5    七叶皂甙/             每100克含七叶皂甙1克、二乙胺水杨酸5克      甲
     二乙胺水杨酸凝胶
6    水杨酸软膏           (1)2%(2)5%                              乙
7    水杨酸复合洗剂        15g/包与6g/瓶,含水杨酸、苯甲酸、硼酸、    甲
                           乳酸,分成散剂与溶液分别包装 
8    甲硝唑凝胶            20g:0.15g                                  甲
9    甲硝唑霜              1%                                        甲
10   红霉素——过氧苯甲    红霉素3%、过氧苯甲酰5%                   甲
     酰凝胶
11   红霉素软膏            1%                                        乙
12   肌醇烟酸酯软膏        10g:100mg                                  乙
13   过氧苯甲酰乳膏        5%                                        甲
14   过氧苯甲酰凝胶        10g:0.5g                                   甲
15   克林霉素磷酸酯        1%                                         甲
     外用溶液
16   克林霉素磷酸酯凝胶    20g:0.2g                                   甲
17   克罗米通乳膏         (1)10g:1g(2)30g:3g                        乙
18   冻疮膏                每克含樟脑30mg、硼酸50mg、甘油50mg         乙
19   尿素乳膏              10g:0.2g                                   乙
20   杆菌肽软膏            8g(4000单位)                               甲
21   炉甘石洗剂            每1000ml含炉甘石150g、氧化锌50g、甘油50ml  乙
22   复方水杨酸甲酯乳膏    含水杨酸甲酯、薄荷、桉油、松节油等         乙
23   复方克霉唑软膏        每克含克霉唑0.015g、尿素0.15g              乙
24   复方硝酸益康唑乳膏    每克含硝酸益康唑10mg、曲安奈德1.0mg        甲
25   复方新霉素软膏        每克含新霉素2000单位、杆菌肽250单位        乙
26   复方醋酸曲安奈德溶液  每毫升含醋酸曲安奈德1mg、水杨酸20mg、      甲
                           月桂氮卓(草字头加卓)酮0.02ml、
                           丙二醇0.45ml、乙醇适量
27   曼秀雷敦薄荷膏        含水杨酸甲酯、樟脑、薄荷脑、松节油等       乙
28   海藻酸钙海绵          (1)5cm×5cm(2)6cm×10cm                  乙
29   盐酸金霉素软膏        1%                                        乙
30   盐酸特比萘芬溶液      10ml:0.1g                                  甲
31   盐酸特比萘芬凝胶      10g:0.1g                                   甲
32   弹性火棉胶            (1)10g(2)5g(3)2g                           甲
33   维A酸软膏             (1)10g:5mg(2)10g:10mg                      甲
34   维A酸凝胶             0.05%                                      甲
35   硝酸益康唑软膏        10g:0.1g                                   乙
36   硝酸益康唑喷剂        1%                                        乙
37   硝酸益康唑溶液        1%                                        乙
38   硼酸软膏              5%                                        乙
39   硼酸洗液              3%                                        乙
40   碘络醚溶液            含有效碘0.5g                               甲
41   酮康唑乳膏            10g:0.2g                                   甲
42   酮康唑洗剂            1g:20mg                                    甲
43   聚维酮碘软膏          10%                                       乙
44   樟脑醑                每1000ml含樟脑100g                         乙
45   醋酸氢化可的松软膏    1.0%                                       甲
46   醋酸氢化泼尼松软膏    (1)4g:0.02g(2)10g:0.05g                    甲
47   醋酸氯己定软膏        醋酸氯己定0.5%、冰片0.5%                   乙
48   醋酸氯己定涂膜        (1)50ml:0.2%(2)100ml:0.2%(3)500ml:0.2%     乙
49   醋酸氯己定痔疮栓      20mg                                       甲
50   磺胺嘧啶银乳(软)膏  500g:5g                                    甲
51   糠酸莫米松乳膏        5g:5mg                                     甲

妇科用药
1    三相避孕片            6片(黄色)每片含左旋甲基炔诺酮0.05mg、    甲
                           炔雌醇0.03mg;5片(白色)每片含左旋甲基
                           炔诺酮0.075mg、炔雌醇0.04mg;10片(棕色)
                           每片含左旋甲基炔诺酮0.0125mg、炔雌醇0.03mg
2    双唑泰软膏            4g(含甲硝唑0.2g、克霉唑0.16g、            甲
                           醋酸氯己定8mg)
3    壬苯醇醚胶冻          (1)3g(2)5g(3)30g                         甲
4    克霉唑片(阴道片)    500mg                                      甲
5    克霉唑霜              10%                                       甲
6    炔雌醇/孕二烯酮片     雌激素0.03mg、孕烯二酮0.075mg              甲
7    复方甲硝唑气雾剂      每30ml含甲硝唑18mg、苯扎溴铵30mg           甲
8    复方甲硝唑栓          甲硝唑0.5g,及人参茎叶皂甙、维生素E等       甲
9    复方炔诺孕酮片        炔诺孕酮0.3mg、炔雌醇0.03mg                甲
10   复方炔诺酮膜          炔诺酮0.6mg、炔雌醇0.035mg                 甲
11   复方醋酸环丙孕酮片    醋酸环丙孕酮2mg、炔雌醇0.035mg             甲
12   黄藤素栓              50mg                                       甲
13   替硝唑阴道泡腾片      0.2g                                       甲
14   替硝唑栓              1g                                         甲
15   硝酸益康唑栓         (1)50mg(2)150mg                           甲
16   聚维酮碘栓            每粒含有效碘0.017-0.023g                   甲
17   聚维酮碘凝胶         (1)5g:0.25g(含有效碘0.5%)                甲
                           (2)5g:0.5g(含有效碘1%)

维生素与矿物质类药
1    十维锌、铁、钙胶囊    维生素A4000IU、维生素D400IU、维生素E11mg、 乙
                           维生素C100mg、叶酸0.8mg、维生素B11.5mg、
                           维生素B21.7mg、维生素B62.6mg、维生素
                           B120.004mg、钙58.8mg、铁19.8mg、锌20mg、
                           烟酰胺18mg
2    木糖醇口服液          10ml:6.2g                                  乙
3    乐力                  氨基酸螯合钙523.6mg、抗坏血酸钙145.0mg、   乙
                           磷酸氢钙110.0mg、氨基酸螯合镁167.0mg、
                           氨基酸螯合锌40.0mg、氨基酸螯合铜1.7mg、
                           氨基酸螯合锰8.2mg、氨基酸螯合钒0.1mg、
                           氨基酸螯合硅3.3mg、氨基酸螯合硼0.9mg、
                           维生素D3200IU
4    右旋糖酐铁片          25mg(按Fe计算)                             甲
5    乳酸亚铁口服液        10ml:0.1g                                  甲
6    复方葡萄糖酸钙口服溶  10ml:0.11g(按钙元素计)                     乙
     液                    (葡萄糖酸钙和乳酸钙)
7    食母生片              以干酵母计(1)0.2g(2)0.3g(3)0.5g          乙
8    维生素AD滴剂          每1g含维生素A9000单位与维生素D3000单位     乙
9    维生素AD滴剂(胶囊    (1)维生素A2000单位、维生素D700单位       乙
     型)                  (2)维生素A1500单位、维生素D500单位
10   维生素B1丸            (1)5mg(2)10mg                            乙
11   维生素C丸             (1)50mg(2)100mg                          乙
12   维生素E片             (1)5mg(2)10mg                            乙
13   维胺颗粒剂            维生素C500mg、叶酸0.5mg、维生素B1 15mg、   乙
                           维生素B2 15mg、维生素B6 4mg、维生素B12
                           0.005mg、泛酸钙18mg、烟酰胺100mg等
14   维铁片                七水硫酸铁525mg、维生素C500mg、烟酰胺30mg、甲
                           泛酸钙10mg、维生素B1 6mg、维生素B2 6mg、
                           维生素B6 5mg、维生素B12 0.025mg
15   琥珀酸亚铁片          0.1g                                       甲
16   葡萄糖酸亚铁胶囊      (1)0.25g(2)0.3g(3)0.4g                     甲
17   葡萄糖酸亚铁糖浆     (1)10ml:0.25g(2)10ml:0.30g                甲
18   葡萄糖酸钙含片        (1)0.1g(2)0.15g(3)0.2g                     乙
19   碳酸钙泡腾颗粒剂      2g:0.2g                                    乙
20   磷酸氢钙片            0.3g                                       乙


中成药部分

             药品名称                 规格(组成)                   分类
内科用药
1      一清胶囊                每粒装0.5克                            甲
2      一清颗粒                每袋装7.5克                            甲
3      丁沉透膈丸              每袋装10克                             甲
4      丁桂温胃散              (1)每袋装500克(2)每盒装6克             甲
5      丁蔻理中丸              每26粒重1克                            甲
6      七味葡萄散              每袋装15克                             甲
7      七宝美髯丸              每丸重9克                              甲
8      七宝美髯口服液          每支10毫升                             甲
9      七宝美髯颗粒            每袋装8克                              甲
10      七香止痛丸             每20粒重1克                            甲
11      九气心痛丸             每40粒重约3克                          甲
12      九制大黄丸             每50粒重3克,每袋装6克                  甲
13      二天油                 每瓶装(1)3毫升(2)9毫升                 乙
14      二仙口服液             每支10毫升                             乙
15      二仙膏                 每瓶装(1)500克(2)400克(3)250克         乙
16      二冬膏                                                        乙
17      二母清肺丸(二母丸)     每丸重9克                              甲
18      二至丸                                                        甲
19      二至丸(浓缩丸)         每10粒重1.7克                          甲
20      二陈丸                                                        甲
21      二陈丸(浓缩丸)         每8丸相当于原生药3克                   甲
22      二陈合剂                                                      甲
23      人参五味子冲剂         每袋重(1)5克(2)10克                甲
24      人参天麻药酒                                                  甲
25      人参北芪片                                                    甲
26      人参当归颗粒           每袋装3克                              甲
27      人参补丸(胶囊)         每粒装0.3克                            甲
28      人参补气胶囊           每粒装0.5克                            甲
29      人参补膏                                                      甲
30      人参固本丸             每丸重9克                              甲
31      人参固本口服液         每支10毫升                             甲
32      人参珍珠口服液         每支10毫升                             甲
33      人参药酒                                                      乙
34      人参首乌胶囊           每粒装0.3克                            甲
35      人参首乌精                                                    甲
36      人参健脾片                                                    乙
37      人参鹿茸丸             每丸重9克                              甲
38      八味檀香散             每袋装15克                             甲
39      八宝坤顺丸             每丸重9克                              甲
40      八宝瑞生丸             每丸重9克                              甲
41      八珍鹿胎膏(复方鹿胎膏) 每块重50克                             甲
42      力加寿片                                                      甲
43      十五制清宁丸           每袋装9克                              甲
44      十五味沉香丸           每丸重0.5克                            甲
45      十灵油                                                        乙
46      十香止痛丸             每丸重6克                              甲
47      万应甘和茶             每袋装(1)3克(2)9克                     甲
48      万应茶                 每袋(块)重3克                          乙
49      万宝油                 每瓶装(1)3克(2)6克(3)9克               乙
50      三九胃泰胶囊           每粒装0.5克                            甲
51      三九胃泰颗粒           每袋装(1)20克(2)2.5克(无糖型)          甲
52      三号蛇胆川贝片                                                甲
53      三宝胶囊               每粒装0.3克                            甲
54      三金感冒片                                                    乙
55      三蛇胆川贝膏                                                  甲
56      三蛇胆川贝糖浆                                                甲
57      三黄片                                                        甲
58      三鞭补酒              每瓶装(1)125毫升(2)250毫升              甲
                              (3)500毫升(4)750毫升
59      三鞭参茸固本丸        每丸重3克                               甲
60      上清丸                大蜜丸每丸重9克                         甲
61      千金茶                (1)每袋装6克(2)每袋装12克               乙
62      卫生丸                每丸重9克                               甲
63      卫生培元丸            每丸重9克                               甲
64      大补元煎丸                                                    甲
65      大补阴丸                                                      甲
66      大补药酒                                                      乙
67      大黄泻火散                                                    甲
68      大黄通便冲剂          每袋装12克(相当于大黄流浸膏2毫升)       甲
69      大温中丸              每50粒重3克                             甲
70      小建中冲剂            每包装15克                              甲
71      小建中合剂                                                    甲
72      小建中胶囊            0.4克                                   甲
73      小柴胡片              每片重0.4克(相当于总药材1.5克)          甲
74      小柴胡冲剂            每袋装10克                              甲
75      山东阿胶膏            每瓶装(1)80克(2)200克(3)400克           甲
76      山鸡大补酒                                                    乙
77      山茄子清凉颗粒        每袋装15克                              乙
78      山楂丸                每丸重9克                               乙
79      山楂内消丸            每瓶装9克                               甲
80      山楂麦曲颗粒          (1)每袋装15克(2)每块重15克              乙
81      山楂调中丸            每丸重6克                               甲
82      川贝止咳糖浆                                                  乙
83      川贝止嗽合剂          每瓶装10毫升                            乙
84      川贝半夏液                                                    甲
85      川贝末胶囊            每粒重0.5克                             乙
86      川贝枇杷冲剂          3克                                     乙
87      川贝枇杷糖浆                                                  乙
88      川贝枇杷露            每瓶装150毫升                           乙
89      川贝罗汉止咳冲剂      每袋装10克                              乙
90      川贝梨糖浆                                                    乙
91      川贝银耳糖浆                                                  乙
92      川贝雪梨膏                                                    乙
93      川芎茶调丸                                                    甲
94      川芎茶调丸(浓缩丸)    每8丸相当于原药材3克                    甲
95      川芎茶调口服液        每瓶装10毫升                            甲
96      川芎茶调片            每片重0.48克                            甲
97      川芎茶调冲剂          每袋装7.8克                             甲
98      川芎茶调袋泡剂        每袋装1.6克                             甲
99      川芎茶调散                                                    甲
100      不换金正气散         每袋重15克                              甲
101      丹栀逍遥丸                                                   甲
102      丹栀逍遥片           每片重0.35克                            甲
103      丹桂香颗粒           每袋装20克                              甲
104      丹溪玉屏风颗粒       每袋装15克                              甲
105      乌贝胶囊             0.5克                                   甲
106      乌贝散               每瓶装45克                              甲
107      乌发丸               每丸重9克                               甲
108      乌甘散(胃溃疡散)     每瓶装60克                              甲
109      五加片                                                       甲
110      五加参归芪精                                                 乙
111      五加参蛤蚧精         每支装10毫升                            甲
112      五加参精                                                     乙
113      五加参颗粒           每块重12.25克                           乙
114      五芝地仙金髓膏                                               甲
115      五灵止痛胶囊         每粒装0.3克(相当于原药材0.5克)          甲
116      五味子丸             每丸重9克                               甲
117      五味子颗粒(冲剂)     每袋(或块)重10克(相当于总药材3克)       乙
118      五味子糖浆                                                   乙
119      五味甘露滋补丸       每丸重10克                              甲
120      五味沙棘散           每袋装15克                              甲
121      五味清浊散           每袋装15克                              甲
122      五味黄连丸           每60丸重1克                             甲
123      六一散                                                       乙
124      六君子丸             每包重9克                               甲
125      六味丸               每包重9克                               甲
126      六味能消丸           每10丸重6克                             甲
127      六味能消胶囊         每粒装0.45克                            甲
128      六和茶               每袋或每盒装18.8克                      乙
129      六经头痛片                                                   甲
130      六神曲                                                       甲
131      六神怯暑水                                                   乙
132      升气养元糖浆                                                 乙
133      升血灵颗粒           每袋装10克(相当于原药材8克)             甲
134      升血膏                                                       甲
135      升阳十一味丸         每10粒重2克                             乙
136      双清口服液           每支10毫升                              甲
137      天一止咳糖浆                                                 甲
138      天凤胃痛散           每瓶装45克                              甲
139      天王补心液                                                   甲
140      天麻头痛片                                                   甲
141      天麻首乌片                                                   甲
142      天舒胶囊             每粒装0.34克                            甲
143      太阳膏               每张6×3.7cm                             乙
144      巴桑母酥油丸         每丸重9克                               甲
145      开郁老蔻丸           每丸重9克                               甲
146      开郁顺气丸           每丸重10克                              甲
147      开郁舒肝丸           每丸重9克                               甲
148      开胃山楂丸           每丸重9克                               甲
149      开胃加瓦日西阿米勒片 每片重0.5克                             甲
150      开胃健脾丸           每10粒重1克                             乙
151      开胃理脾丸           每丸重6克                               甲
152      开胸理气丸           每100粒重6克                            甲
153      无比山药丸           每40丸重3克                             甲
154      无极丸               每60粒重3克                             甲
155      木香分气丸           每100丸重6克                            甲
156      木香理气片                                                   甲
157      止吐六味散           每袋装15克                              乙
158      止泻灵颗粒           每袋装(1)12克(2)6克                     甲
159      止咳片                                                       甲
160      止咳宁嗽胶囊         每粒装0.25克                            甲
161      止咳枇杷冲剂         每袋重10克                              乙
162      止咳枇杷合剂                                                 乙
163      止咳枇杷糖浆                                                 乙
164      止咳祛痰颗粒         每袋装10克                              甲
165      止咳梨浆                                                     乙
166      止咳橘红丸           每丸重6克                               甲
167      止咳橘红口服液       每支装10毫升                            甲
168      止嗽丸               每7粒重1克                              乙
169      止嗽口服液           每支10毫升                              乙
170      止嗽片                                                       乙
171      气血双补丸                                                   甲
172      牛黄蛇胆川贝液       每支10毫升                              乙
173      牛黄蛇胆川贝散       每瓶装0.5克                             乙
174      贝母二冬膏                                                   乙
175      贝母花片                                                     乙
176      贝母花流浸膏                                                 乙
177      贝母梨膏                                                     乙
178      长春益寿膏                                                   甲
179      风热咳嗽丸           每20粒重1克                             甲
180      风热咳嗽胶囊         每粒装0.32克                            甲
181      风寒咳嗽丸                                                   甲
182      风寒咳嗽冲剂         每袋装5克                               甲
183      冬青补汁                                                     甲
184      加味四消丸           每100粒重6克                            甲
185      加味归芪片                                                   甲
186      加味白药丸           每10丸重5克                             甲
187      加味青娥丸           每丸重9克                               甲
188      加味银翘片           每片重0.6克                             乙
189      加味藿香正气丸       大蜜丸每丸重9克                         乙
190      加减地黄丸           大蜜丸每丸重9克                         甲
191      北芪五加片                                                   甲
192      半夏止咳糖浆                                                 甲
193      发汗解热丸           每丸重6克                               甲
194      古汉养生精           每支装10毫升                            甲
195      古汉养生精片         每片0.4克                               甲
196      古汉养生颗粒         每袋装(1)10克(2)15克                    甲
197      叶绿油               每瓶装(1)3毫升(2)5毫升(3)10毫升         乙
198      四方胃片                                                     甲
199      四方胃胶囊                                                   甲
200      四正丸               每丸重6克                               甲
201      四君子丸                                                     甲
202      四君子合剂                                                   甲
203      四君子袋泡剂         每袋装3克                               甲
204      四君子颗粒           每袋装15克                              甲
205      四时甘和茶           每袋重(1)3克(2)6克                      乙
206      四季三黄片                                                   甲
207      四季油                                                       乙
208      四季感冒片           基片重0.35克                            乙
209      外感风寒颗粒         每袋装12克(相当于原药材12.5克)          甲
210      外感平安茶(冲剂)     每包重(1)3.5克(2)7克                    乙
211      宁心补肾丸           每丸重11.3克                            甲
212      宁神灵冲剂           每袋装14克                              甲
213      宁嗽丸               每8丸相当于总药材3克                    甲
214      宁嗽露(糖浆剂)                                               甲
215      左归丸               每10粒重1克                             甲
216      左金丸                                                       甲
217      左金片               每片片芯重0.25克                        甲
218      左金胶囊             0.35克                                  甲
219      平贝胶囊             每粒装0.3克                             甲
220      平安丸               每丸重6克                               甲
221      平纳糖膏             每瓶装400克                             乙
222      平胃丸               每19粒重1克                             甲
223      归羊冲剂             每袋装20克                              甲
224      归芍地黄丸           大蜜丸每丸重9克                         甲
225      归芪口服液           每支10毫升                              甲
226      归参补血片                                                   甲
227      归肾丸                                                       甲
228      归脾丸               大蜜丸每丸重9克                         甲
229      归脾丸(浓缩丸)       每8丸相当于原生药3克                    甲
230      归脾片               每片重0.45克                            甲
231      归脾合剂                                                     甲
232      归脾液                                                       甲
233      归脾膏                                                       甲
234      扑感片               每片含对乙酰氨基酚40毫克、马来酸        甲
                              氯苯那敏0.7毫克
235      正气片               每片重0.5克                             乙
236      正金油               每盒装(1)3克(2)4克                  乙
237      正胃片               每片重0.75克                            甲
238      玉叶解毒颗粒         每袋装(1)12克(2)7克                 乙
239      玉叶解毒糖浆         每瓶装20毫升                            乙
240      玉竹冲剂(玉竹晶)   每袋装20克                              甲
241      玉竹高龄酒                                                   甲
242      玉竹膏                                                       甲
243      玉屏风口服液         每支装10毫升                            甲
244      玉屏风袋泡茶         每袋装3克                               甲
245      玉屏风颗粒           每袋装5克                               甲
246      甘和茶               (1)药茶包每包重6克                    乙
                              (2)泡服用袋装药茶每袋重2.5克
247      甘和茶               (1)原药材粗粉包装每包重9克            乙
                              (2)泡服用袋装药茶每袋重2.5克
248      甘露酥油丸           每丸重9克                               甲
249      生力胶囊             每粒装0.35克                            甲
250      生发丸               大蜜丸每丸重9克                         甲
251      生血片               每素片重0.25克                          甲
252      生茂午时茶           (1)每块重11克                         乙
                              (2)每包重2.5克(相当于原生药材11克)
253      生脉片(党参方)                                             乙
254      生脉饮               每支装10毫升                            乙
255      生脉饮(党参方)     每支10毫升                              乙
256      生脉胶囊                                                     乙
257      生脉袋泡茶           每袋装4克                               乙
258      生脉颗粒             2克                                     乙
259      生脉颗粒(党参方)   每袋装10克                              乙
260      生脉糖浆(党参方)                                           乙
261      田七补丸             (1)小蜜丸每100丸重21克                甲
        (三七补血丸)        (2)大蜜丸每丸重9克
262      白凤饮                每支装10毫升                           甲
263      白花油                每瓶装(1)3毫升(2)5毫升(3)10毫升  乙
264      白绒止咳糖浆          每瓶装(1)10毫升(2)100毫升          甲
                               (3)200毫升(4)500毫升
265      白蔻调中丸            每丸重9克                              甲
266      白避瘟散              每瓶装0.6克                            乙
267      石歧外感茶            每包重65克                             乙
268      石歧外感茶颗粒        每袋装10克                             乙
269      石榴日轮丸            每10丸重6.5克                          甲
270      石榴健胃丸            每10丸重6克                            甲
271      石榴健胃散            每袋装12克                             甲
272      龙虱补肾酒                                                   乙
273      龙荟丸                                                       甲
274      仲景胃灵丸            每袋装1.2克                            甲
275      仲景胃灵片            每片重(1)大片0.6克(2)小片0.3克     甲
276      伤风咳茶              (1)茶块每块重20克(2)袋装药茶每袋   甲
                               装2.5克
277      伤风停胶囊            每粒装0.35克                           甲
278      伤风感冒冲剂          每块重15克(含原药材12克)             甲
279      全天麻胶囊            每粒装0.5克                            乙
280      全龟片                                                       甲
281      全龟胶囊              每粒装0.5克                            甲
282      全鹿丸                每40粒重约3克                          甲
283      全鹿大补丸            (1)大蜜丸每丸重10克(2)水蜜丸每     甲
                               瓶重6克
284      冰霜梅苏丸            每盒装20粒                             乙
285      华佗延寿酒                                                   乙
286      地丁三味汤散          每袋装15克或30克                       甲
287      壮血药酒                                                     甲
288      壮腰补肾丸            每丸重10克                             甲
289      壮腰健身丸            (1)小蜜丸每17粒重3克(2)大蜜丸每    甲
                               丸重9克
290      壮腰健肾丸            每丸重9克                              甲
291      壮腰健肾口服液        每支10毫升                             甲
292      壮腰健肾片                                                   甲
293      妇女养血丸            每丸重9克                              甲
294      妇科毛鸡酒                                                   乙
295      安尔眠糖浆                                                   甲
296      安神宁                                                       甲
297      安神补心颗粒          每袋装1.5克                            甲
298      安神补脑液            (1)每支装10毫升(2)每瓶装100毫升    甲
299      安神宝颗粒            每袋装14克                             甲
300      安神养心丸            每丸重9克                              乙
301      安神健脑液            每支装10毫升                           甲
302      安神胶囊              每粒装0.25克                           乙
303      安神糖浆                                                     甲
304      安胃片                                                       甲
305      安胃胶囊              每粒装0.5克                            甲
306      安嗽片                                                       甲
307      安嗽糖浆              每1毫升含氯化铵(NH4Cl)20毫升         甲
308      延寿片                每片重0.3克                            甲
309      延龄长春胶囊          每粒装0.3克                            甲
310      当归龙荟丸                                                   甲
311      当归补血丸            每丸重9克                              甲
312      当归补血口服液        每支10毫升                             甲
313      当归养血丸                                                   甲
314      当归益血膏                                                   甲
315      当归黄精膏                                                   甲
316      曲麦枳术丸            每20粒重1克                            甲
317      朴沉化郁丸            每丸重9克                              甲
318      百令胶囊              每粒装0.2克                            乙
319      百花定喘丸            每丸重9克                              甲
320      百补酒                                                       乙
321      百草油                每瓶装10毫升                           乙
322      百梅止咳冲剂          每袋装10克                             甲
323      竹沥膏                (1)60克(2)30克                     乙
324      红色正金软膏                                                 乙
325      至宝三鞭丸            (1)浓缩丸每粒重0.2克(2)大蜜丸      甲
                               每丸重6.25克
326      至宝三鞭胶囊          每粒装0.4克                            甲
327      至宝三鞭酒            每瓶装(1)25毫升(2)250毫升          甲
                               (3)500毫升(4)750毫升
328      至宝三鞭精            每瓶装(1)10毫升(2)100毫升          甲
329      至宝灵芝酒            每瓶装(1)250毫升(2)500毫升         乙
                               (3)750毫升
330      芒果止咳片            每片相当于总药材2.5克                  甲
331      西汉古酒                                                     乙
332      阳春口服液            每支10毫升                             甲
333      阳春玉液              每瓶10毫升                             甲
334      阳春胶囊              每丸含生药0.25克,20粒或40粒瓶装       甲
335      阴虚胃痛颗粒          每片重0.25克                           甲
336      阴虚胃痛颗粒          每袋装10克                             甲
337      两仪膏                每瓶装(1)125克(2)250克             甲
338      克泻胶囊              每粒装0.5克                            甲
339      寿星补汁              每支装10毫升                           甲
340      快应茶                (1)煎服茶每包内装88克                乙
                               (2)泡服茶每袋装2.5克(含总药材29.4克)
341      扶正养阴丸            每丸重7.5克                            甲
342      扶正养阴片                                                   甲
343      抗衰复春片                                                   甲
344      抗菌消炎片            每片相当于原药材0.5克                  甲
        (益金解毒片)
345      抗感灵片                                                     甲
346      抗感冒颗粒            (1)每袋装15克(2)每瓶装90克         乙
347      抗感胶囊              0.45克                                 甲
348      抗感清热口服液        每支10毫升                             乙
349      抗感颗粒              每袋装10克                             甲
350      杏仁止咳糖浆                                                 甲
351      杏苏二陈丸                                                   甲
352      杏苏止咳口服液        每支10毫升                             甲
353      杏苏止咳颗粒          每袋装12克                             甲
354      杏苏止咳糖浆                                                 甲
355      杏苏合剂                                                     甲
356      杏苏感冒冲剂         每袋重15克                              甲
357      杜仲补天素丸         每瓶装100粒,净重22克                   甲
358      杜仲补天素片         每片重0.27克                            甲
359      杜仲补腰合剂                                                 甲
360      杜仲药酒                                                     乙
361      沉香化气丸                                                   甲
362      沉香化气片           每片重0.5克                             甲
363      沉香化滞丸                                                   甲
364      沉香曲               每袋500克                               甲
365      沉香利气丸           每丸重6克                               甲
        (沉香四宝丸)
366      沉香理气丸                                                   甲
367      沉香舒气丸           每丸重3克                               甲
368      沉香舒郁丸           每丸重6克                               甲
369      沉香舒郁片                                                   甲
370      沙参止咳汤散         每袋装15克                              乙
371      沙溪凉茶             (1)煎煮茶每袋装75克(2)袋泡茶每      乙
                              袋装1.8克
372      沙溪凉茶颗粒         每袋装7克(相当于原药材75克)           乙
373      灵芝片                                                       乙
374      灵芝北芪片                                                   乙
375      灵芝桂圆酒                                                   乙
376      灵芝益寿胶囊         每粒装0.55克                            甲
377      灵芝胶囊             每粒装0.27克                            乙
378      灵芝颗粒(冲剂)     每块重10克                              乙
379      灵芝糖浆                                                     乙
380      状元深海龙酒                                                 乙
381      肝肾安糖浆                                                   乙
382      肝肾康糖浆                                                   乙
383      肝肾滋               (1)每支重10克(2)每瓶重200克         甲
384      肝肾膏                                                       乙
385      肝精补血素口服液     每支10毫升                              甲
386      良园枇杷叶膏                                                 甲
387      良附丸                                                       甲
388      芩连片               每片重0.55克                            甲
389      苏南山肚痛丸         每瓶装1.8克                             甲
390      苏菲咳糖浆                                                   甲
391      补血当归精                                                   乙
392      补肝丸               每10粒重1克                             甲
393      补肺丸               每丸重9克                               甲
394      补肾丸               每丸重9克                               乙
395      补肾养血丸           大蜜丸每丸重9克                         甲
396      补肾益寿胶囊         每粒装0.3克                             乙
397      补益地黄丸           每丸重9克                               甲
398      补益资生丸           每丸重6克                               乙
399      补脑丸               每10丸重1.5克                           乙
400      补脾消食片                                                   甲
401      补脾益肠丸           每瓶装(1)72克(2)90克(3)130克       甲
402      豆蔻五味散           每瓶20克                                甲
403      远志糖浆                                                     乙
404      阿那日十四味散       每袋装15克                              甲
405      阿那日五味散         每袋装15克                              甲
406      阿胶                                                         乙
407      阿胶(液体)         每支20毫升(含阿胶3克)                   乙
408      阿胶三宝膏                                                   乙
409      阿胶片               每片(1)0.5克(2)1克                  乙
410      阿胶当归合剂         每瓶装(1)200毫升(2)150毫升          乙
411      阿胶泡腾冲剂         每袋装6克(相当阿胶2.5克)              乙
412      阿胶益寿口服液       每支20毫升                              乙
413      阿胶益寿晶           每袋装10克(相当于原药材3.5克)         乙
414      阿胶颗粒(冲剂)     (1)每块(或袋)重10克(2)每袋装8克   乙
415      陈夏六君子丸         大蜜丸每丸重9克                         甲
416      麦芽片               每片相当于原药材0.5克                   乙
417      麦味地黄丸           大蜜丸每丸重9克                         甲
418      麦味地黄丸(浓缩丸) 每8丸相当于原生药3克                    甲
419      麦味地黄口服液       每支10毫升                              甲
420      麦味地黄片                                                   甲
421      龟甲胶                                                       甲
422      龟甲胶颗粒           每包装3克                               甲
423      龟芪参口服液         每支10毫升                              甲
424      龟蛇酒                                                       甲
425      龟鹿补肾丸           大蜜丸每丸重(1)6克(2)12克           甲
426      龟鹿补肾口服液       每支装10毫升                            甲
427      龟鹿补肾胶囊         每粒装0.4克                             甲
428      京制牛黄解毒片                                               甲
429      制金柑丸             每丸重6.6克                             甲
430      制首乌颗粒           每块重14克                              乙
431      刺五加片                                                     甲
432      刺五加胶囊                                                   甲
433      刺五加脑灵液         (1)10毫升(2)100毫升                 甲
434      刺五加颗粒           (1)每袋装10克(2)每瓶装100克         甲
435      刺五加糖浆                                                   甲
436      参贝北瓜膏                                                   乙
437      参贝陈皮             每粒重1克                               甲
438      参术健脾丸           每50丸重3克                             甲
439      参竹精颗粒           每袋重5克(相当于原生药量5克)          乙
440      参杞片                                                       甲
441      参杞酒                                                       甲
442      参芪力得康片         每片相当于原生药材1克                   甲
443      参芪丸               每8丸相当于总药材3克                    甲
444      参芪乌鸡养血膏                                               甲
445      参芪五味子片                                                 甲
446      参芪五味子糖浆                                               甲
447      参芪片                                                       甲
448      参芪首乌补汁                                                 甲
449      参芪博力康片         每片相当于原生药1克                     甲
450      参芪膏               每瓶装300克                             甲
451      参芪糖浆                                                     甲
452      参麦地黄丸           每40粒重3克                             甲
         (参麦六味丸)
453      参麦颗粒             每袋重25克                              甲
454      参苓健体粉           每包装15克                              甲
455      参苓健脾丸           每丸重9克                               甲
         (党参健脾丸)
456      参茸三七补血片                                               甲
457      参茸三七酒           每瓶装(1)250毫升(2)500毫升          甲
458      参茸大补膏                                                   甲
459      参茸天麻酒                                                   甲
460      参茸片                                                       甲
461      参茸白凤丸           大蜜丸每丸重9.4克                       甲
462      参茸安神丸           每丸重(1)9克(2)10克                 甲
463      参茸补酒             每瓶装(1)100毫升(2)250毫升          甲
464      参茸阿胶             每块重10克                              甲
465      参茸保胎丸                                                   甲
466      参茸珍宝片                                                   甲
467      参茸蛤蚧保肾丸       每10丸重3克                             甲
468      参桂养荣丸                                                   甲
469      参桂鹿茸丸           每丸重9克                               甲
470      参鹿补片                                                     甲
471      参鹿补膏                                                     甲
472      参鹿强身丸           每30粒重约3克                           甲
473      参鹿膏               每块重50克                              甲
474      参德力糖浆           每瓶装200毫升                           乙
475      周公百岁酒                                                   乙
         (养血健身酒) 
476      和中理脾丸           每丸重9克                               甲
477      和胃平肝丸           每丸重6克                               甲
478      固本丸               每12丸相当于总药材3克                   甲
479      固本延龄丸           每丸重9克                               甲
         (固本延龄丹)
480      固本益肠片           每片0.32克                              甲
481      固精补肾丸                                                   甲
482      固精麦斯哈片                                                 甲
483      夜宁冲剂             每袋装20克                              甲
484      夜宁糖浆                                                     甲
485      定中丸               每丸重10克                              甲
486      宝宝乐               每袋重5克                               甲
487      建曲                 每块重(1)10克(2)20克(3)30克       甲
488      松补力口服液         每支装10毫升                            甲
489      板蓝根咀嚼片         每片重1.5克(相当于生药1.4克)          乙
490      板蓝根茶             每块重(1)10克(2)15克                乙
491      枇杷叶膏                                                     乙
492      枇杷叶糖浆                                                   乙
493      河车大造丸           大蜜丸每丸重9克                         甲
494      河车补丸             每丸重9克                               甲
495      治咳川贝枇杷露       每瓶装150毫升                           乙
496      治咳片                                                       乙
497      治咳枇杷露           每瓶装120毫升                           乙
498      治感灵冲剂           (1)每袋装12克(2)每块重12克          乙
499      治感佳片             每片含对乙酰氨基酚50毫克                甲
500      治感佳胶囊           每粒含对乙酰氨基酚100毫克               甲
501      法制半夏曲           每袋装20克                              甲
502      泻白丸               每丸重3克                               甲
503      泻白糖浆             每瓶装10毫升                            甲
504      泻肝安神丸           每100丸重6克                            甲
505      泻热合剂                                                     甲
506      玫瑰花口服液         每支装10毫升                            乙
507      玫瑰花糖膏           每瓶装400克                             乙
508      绍兴大补酒                                                   乙
509      罗汉果止咳糖浆                                               乙
510      罗汉果玉竹冲剂       每袋(块)重12克                        乙
511      罗浮山凉茶颗粒       每袋装5克                               乙
512      罗黄降压片                                                   甲
513      肺安片                                                       甲
514      肾宝合剂(肾宝)     (1)每支10毫升(2)每瓶100毫升         甲
                              (3)200毫升
515      肾宝糖浆             (1)每支10毫升(2)每瓶100毫升         甲
                              (3)200毫升
516      苓桂咳喘宁胶囊        0.34克                                 甲
517      贯防感冒片            每片含对乙酰氨基酚42毫克,含马来       甲
                               酸氯苯那敏0.67毫克
518      贯黄感冒颗粒          每袋装10克                             甲
519      采云曲                                                       甲
520      金衣万应丸            每67粒重3克                            甲
521      金佛酒                                                       甲
522      金牡感冒片                                                   乙
523      金青感冒颗粒          每袋装2克                              乙
524      金青解毒丸            每丸重9克                              乙
525      金梅清暑颗粒          每袋装15克                             乙
526      金梅感冒片                                                   乙
527      金樱首乌汁                                                   甲
528      青娥丸                大蜜丸每丸重9克                        乙
529      鱼鳔丸                每丸重3克                              甲
530      鱼鳔补肾丸            每丸重9克                              甲
531      鸢都感冒冲剂          每袋重15克                             甲
532      便秘通                每瓶20毫升                             甲
533      保宁半夏曲                                                   甲
534      保和丸                大蜜丸每丸重9克                        甲
535      保和丸(浓缩丸)      每8丸相当于原生药3克                   甲
536      保和口服液            每瓶装10毫升                           甲
537      保和片                                                       甲
538      保和冲剂              每袋装4.5克                            甲
539      保和液(消食保和液)  每瓶168毫升                            甲
540      保济丸                每瓶装(1)1.85克(2)3.7克            甲
541      保济丸(浓缩丸)      每瓶装1.2克                            甲
542      保济口服液            每瓶装10毫升                           甲
543      保济油                每瓶装20毫升                           乙
544      养心宁神丸            大蜜丸每丸重9克                        甲
545      养心定悸口服液        (1)10毫升(2)20毫升                 甲
546      养心定悸膏                                                   甲
547      养血饮口服液          每支装10毫升                           甲
548      养肺丸                每丸重6克                              甲
549      养胃片                每片重0.6克                            甲
550      养荣丸                每14粒重1克                            甲
551      养脾散                每瓶装(1)18克(2)30克               甲
552      咳喘丸                每15粒重2克                            甲
553      咳喘宁颗粒            每袋装15克(相当于总药材8.58克)       甲
554      咳喘停膏                                                     甲
555      咳嗽枇杷糖浆                                                 甲
556      咳嗽糖浆              每瓶装(1)100毫升(2)500毫升         乙
557      复方丁香罗勒油                                               乙
         (红花油)                                    
558      复方三七口服液        (1)10毫升(2)100毫升(3)250毫升    甲
559      复方大黄酊                                                   甲
560      复方川贝止咳糖浆                                             甲
561      复方川贝精片                                                 甲
562      复方五味子酊                                                 甲
563      复方元胡止痛片        每片重0.3克                            甲
564      复方公英片                                                   甲
565      复方巴旦仁颗粒        每袋装12克                             甲
566      复方牛黄清胃丸        每丸重4.5克                            甲
567      复方贝母散            每袋装2克                              甲
568      复方仙灵脾酒          每瓶装250毫升                          乙
569      复方半夏片            每片相当原药材0.3克                    甲
570      复方四季青片                                                 乙
571      复方龙胆酊                                                   甲
572      复方扶芳藤合剂        每支装15毫升(相当于原药材15克)       甲
573      复方阿胶浆            每瓶装(1)20毫升(2)200毫升          乙
                               (3)250毫升
574      复方阿胶胶囊          每粒装0.45克                           乙
575      复方阿胶颗粒          每袋装4克                              乙
576      复方鸡内金片          每片重0.25克                           乙
577      复方制金柑冲剂        每袋装5克                              甲
578      复方刺五加片                                                 甲
579      复方枇杷止咳冲剂      每袋装10克                             乙
580      复方枇杷叶膏                                                 甲
581      复方枇杷糖浆                                                 甲
582      复方枣仁胶囊          每粒装0.4克(含左旋延胡索乙素60毫克)  甲
583      复方罗汉果止咳冲剂    每袋装10克(相当于原药材14.6克)       乙
584      复方金银花冲剂        每包装10克(相当于总药材3.5克)        甲
585      复方春砂颗粒(冲剂)  每袋装10克                             甲
586      复方胃宁片                                                   甲
587      复方胎盘片                                                   乙
588      复方草豆蔻酊                                                 甲
589      复方首乌地黄丸                                               甲
590      复方首乌补液                                                 甲
591      复方香薷水            每瓶装10毫升                           乙
592      复方桑菊感冒片        片重0.4克(相当于原药材1.37克)        乙
593      复方桑菊感冒冲剂      每袋重20克                             乙
594      复方桔梗止咳片        每片重0.25克                           乙
595      复方梨膏              250克                                  甲
596      复方消食冲剂          每块重7克(相当于总药材7克)           甲
597      复方野菊感冒颗粒      每袋装3克(相当于原药材14.62克)       乙
598      复方鹿茸酒            每瓶装250毫升                          乙
599      复方滋补力膏                                                 甲
600      复方蛤蚧口服液        每支装10毫升                           甲
601      复方鲜石斛颗粒        每袋装5克                              甲
602      复方藿香片            每片重0.33克                           乙
603      复胃散胶囊            每粒装0.25克                           甲
604      姜枣祛寒冲剂          (1)每袋重15克(2)每瓶装180克        乙
605      枳术丸                                                       乙
606      枸杞药酒                                                     乙
607      枸杞益元酒                                                   乙
608      枸杞膏                                                       乙
609      柏子滋心丸(浓缩丸)  每8丸相当于药材3克                     乙
610      栀子金花丸                                                   甲
611      栀芩清热液            每瓶装(1)10毫升(2)100毫升          甲
612      泉州茶饼              每块重7.5克                            乙
613      洁白胶囊              每粒装0.4克                            甲
614      洞天长春膏                                                   甲
615      活力苏口服液          每支装10毫升                           甲
616      济众酊                每瓶装5毫升                            乙
617      浓缩养荣丸            每10丸重2.5克                          甲
618      珍合灵片                                                     乙
619      珍黄胃片              每片重0.7克                            甲
620      砂仁驱风油            每瓶装(1)3毫升(2)5毫升(3)10毫升  乙
621      祛暑丸                每丸重9克                              乙
622      祛暑片                每片重0.55克                           乙
623      祛痰灵口服液          每支装30毫升                           甲
624      神农茶颗粒(冲剂)    每袋装10克                             乙
625      神衰康胶囊            每粒装0.36克                           甲
626      神衰康颗粒            每袋装5克                              甲
627      神康宁丸              每7粒重1克                             甲
628      胃乃安胶囊            每装0.3克                              甲
629      胃太平胶囊            每装0.4克                              甲
630      胃气痛片                                                     甲
631      胃可宁(片)            每片重0.53克                           甲
632      胃立康片                                                     甲
633      胃安宁片                                                     甲
634      胃安胶囊              每粒装0.25克                           甲
635      胃炎宁冲剂            每袋装15克                             甲
636      胃炎康胶囊            每粒装生药粉0.3克                      甲
637      胃疡宁丸              每丸重3克                              甲
638      胃疡安胶囊            每粒装0.32克                           甲
639      胃疡灵颗粒            每袋或每块重20克                       甲
640      胃复宁胶囊            每粒装0.3克                            甲
641      胃药胶囊              每粒装0.5克                            甲
642      胃疼宁片              每素片重0.25克                         乙
643      胃病丸(胃病丹)        每100粒重6克                           甲
644      胃益胶囊              每粒重0.25克                           甲
645      胃脘舒冲剂            每袋装7克                              甲
646      胃痛丸                每20粒重1克                            甲
647      胃舒片                0.6克                                  乙
648      胃舒宁冲剂            每袋装5克                              甲
649      胆酸止咳片                                                   甲
650      胎宝胶囊              每粒装0.3克                            甲
651      胎盘片                                                       甲
652      胚宝胶囊              每粒装0.3克                            乙
653      茯苓白术丸(党参白术丸)                                       甲
654      茸血补脑液                                                   甲
655      荆防败毒丸            每10粒重1克                            乙
656      荆菊感冒片                                                   乙
657      草豆蔻酊                                                     甲
658      草果四味汤散          每袋装15克或50克                       乙
659      闽东建曲              每块重(1)15克(2)30克                   甲
660      除痰止嗽丸            每丸重6克                              甲
661      顺气消食化痰丸                                               甲
662      食消饮                (1)颗粒剂每袋重15克(2)块状冲剂每       甲
                               块重15克
663      首乌丸                                                       甲
664      首乌地黄丸                                                   甲
665      首乌延寿片                                                   乙
666      首乌补肾酒                                                   乙
667      首乌强身片                                                   甲
668      香石双解袋泡剂        10克                                   甲
669      香苏调胃片                                                   甲
670      香果健消片                                                   甲
671      香砂六君丸                                                   甲
672      香砂六君丸(浓缩丸)    每8丸相当于原生药3克                   甲
673      香砂六君片            每片重0.46克                           甲
674      香砂六君合剂                                                 甲
675      香砂和胃丸            每100粒重6克                           甲
676      香砂理中丸            每丸重9克                              乙
677      香菊感冒颗粒          每袋装15克                             乙
678      健延龄                每粒装0.3克(相当于原生药1克)           甲
679      健身长春膏                                                   甲
680      健身宁片                                                     甲
681      健胃十味丸            每10粒重2克                            乙
682      健胃止疼五味胶囊      每粒装0.5克                            甲
683      健胃片                                                       甲
684      健胃宽胸丸            每袋装6克                              甲
685      健胃消炎颗粒          每袋重10克                             甲
686      健脑补肾丸            每15粒重2克                            甲
687      健康补肾酒                                                   乙
688      健脾八珍糕            每块重8.3克                            乙
689      健脾丸                大蜜丸每丸重9克                        甲
690      健脾丸(浓缩丸)        每8丸相当于原生药3克                   甲
691      健脾五味丸            每10粒重2克                            甲
692      健脾片                每片重0.5克                            甲
693      健脾生血颗粒          每袋装7克                              甲
694      健脾壮腰药酒                                                 乙
         (十二红药酒) 
695      健脾补血片                                                   甲
696      健脾资生丸                                                   甲
697      健脾理肠片            每片0.4克                              甲
698      健脾增力丸            每丸重9克                              甲
699      健脾糖浆                                                     甲
700      党参养荣丸                                                   甲
701      凉膈丸                每50粒重3克,每袋重6克                  甲
702      夏桑菊颗粒            每袋装10克                             乙
703      息喘丸                每10丸重0.6克                          甲
704      敖东壮肾丸            每丸重9克                              甲
705      柴芍六君丸                                                   甲
706      柴枳四逆散            每袋装9克                              甲
707      桂龙咳喘宁胶囊        每粒装0.3克(相当于原药材1克)           甲
708      桂龙药膏              每支重50克或每丸重5克(相当于总药材     甲
                               545克或54.5克)
709      桂附理中丸            每丸重9克                              甲
710      桂圆琼玉冲剂          每块重15克(相当于总药材4.48克)         甲
711      桑姜感冒片                                                   甲
712      桑菊银翘散            每袋装10克                             甲
713      桑椹冲剂              每袋(块)重15克(相当于总药材10克)       甲
714      桑椹膏                                                       甲
715      桔贝合剂                                                     甲
716      桔梗冬花片                                                   乙
717      海洋胃药                                                     甲
718      海蛤散                                                       乙
719      消炎退热冲剂          每袋重10克(相当于总药材10克)           甲
720      消食顺气片                                                   甲
721      消食健胃片            每片重约0.5克                          乙
722      消食健脾丸            每丸重9克                              甲
723      消积丸                每袋装6克                              甲
724      消积顺气丸                                                   甲
725      润肠丸                每12丸重1克                            甲
726      润肠丸(浓缩丸)        每4丸相当于原药材1.5克                 甲
727      润肺止嗽丸            每丸重6克                              甲
728      润肺膏                每瓶装(1)250克(2)200克                 乙
729      热炎宁片              0.25克                                 乙
730      热炎宁颗粒            每袋装(1)16克(相当于原药材13克)        乙
                               (2)4克(无糖型 相当于原药材13克)
731      热毒清片                                                     甲
732      益心巴迪然吉布亚颗粒  每袋装12克                             乙
733      益心宁神片                                                   甲
734      益气六君丸            每50粒重约3克                          甲
735      益气养元冲剂          每袋重15克                             甲
736      益气养血口服液                                               甲
737      益气润肠膏            每瓶装(1)60克(2)120克                  甲
738      益气维血颗粒          10克                                   甲
739      益气强身颗粒          每袋装10克(相当于原药材15克)           甲
740      益血生胶囊            每粒装0.25克                           甲
741      益血膏                每瓶装100克                            甲
742      益寿大补酒                                                   甲
743      益寿强身膏                                                   甲
744      益身灵丸              每100粒重9克                           甲
745      益肾兴阳胶囊          每粒装0.2克                            甲
746      益肾养元合剂          每瓶装150毫升                          甲
747      益肾强身丸            每100粒重10克                          甲
         (抗老延年丸)
748      益胃口服液            每支装10毫升                           甲
749      益胃膏                                                       甲
750      益脑胶囊              每粒重0.3克                            甲
751      益虚宁片              每片0.35克                             甲
752      益脾壮身散            每袋装100克                            甲
753      耆鹿逐痹口服液        每支10毫升                             乙
754      脑力静糖浆            每瓶装(1)10毫升(2)20毫升(3)100毫升     甲
                               (4)168毫升
755      脑心舒口服液          每支10毫升                             甲
756      莫家清宁丸            每瓶装6克                              甲
757      莱阳梨止咳口服液      每瓶10毫升                             乙
758      莱阳梨止咳颗粒        (1)每袋装8克(2)每瓶装80克              乙
759      莱阳梨止咳糖浆                                               乙
760      莱阳梨膏                                                     乙
761      莲花峰茶              (1)每袋装3克(2)每丸重3克               乙
762      调气丸                每20粒重1克                            甲
763      调胃丹                每20粒重3克                            甲
764      调胃消滞丸            每瓶装2.2克                            甲
765      调胃舒肝丸            每丸重9克                              甲
766      资生丸                                                       甲
767      资生丸(浓缩丸)        每10丸相当于原药材3克                  甲
768      逍遥口服液            每支10毫升                             甲
769      通阻合牙日仙拜尔片    每片重0.5克                            甲
770      通便灵胶囊            每粒装0.25克                           甲
771      通便消痤胶囊          每粒装0.4克                            甲
772      通幽润燥丸            每丸重6克                              甲
773      通窍阿亚然及派克日片                                         甲
774      通滞埃提勒菲力沙那片                                         甲
775      速溶阿胶冲剂          每袋重9克                              乙
776      都梁丸                每丸重9克                              乙
777      都梁滴丸              每粒30毫克                             乙
778      常通舒冲剂            每袋装20克                             甲
779      康寿丸                每瓶装40克                             甲
780      康复春口服液          每支装10毫升                           乙
781      梅苏丸                每10粒重1.56克                         乙
782      梅苏冲剂              每袋重10克                             乙
783      梅翁退热片                                                   甲
784      梅翁退热颗粒          每袋装15克                             甲
785      深海龙丸              每10丸重1克                            甲
786      深海龙胶囊            每粒装0.3克(相当于原药材0.48克)        甲
787      添精补肾膏                                                   甲
788      清心沉香八味丸        每袋30克                               甲
789      清心明目上清丸        每100粒重6克                           甲
790      清气化痰丸                                                   甲
791      清气化痰丸(浓缩丸)    每6丸相当于原生药3克                   甲
792      清火片                                                       甲
793      清风油                                                       乙
794      清宁丸                每丸重9克                              甲
795      清血八味胶囊          每粒装0.45克                           甲
796      清肺化痰丸            大蜜丸每丸重9克                        甲
797      清肺止咳丸            每14粒重1克                            甲
798      清肺宁嗽丸            每丸重9克                              甲
799      清肺抑火丸            大蜜丸每丸重9克                        甲
800      清肺抑火片            每片重0.6克                            甲
801      清肺抑火膏            每瓶装(1)30克(2)60克(3)120克           甲
802      清金止嗽化痰丸        每100粒重6克                           甲
803      清咽六味散            每袋装15克                             乙
804      清宫长春胶囊          每粒装0.25克                           乙
805      清宫寿桃丸            每50粒重7克                            乙
806      清胃和中丸            每丸重6克                              甲
807      清胃黄连丸(大蜜丸)    每丸重9克                              甲
808      清胃黄连丸(水丸)                                             甲
809      清胃黄连片                                                   甲
810      清凉防暑冲剂          每袋装10克                             乙
811      清凉喉片                                                     乙
812      清热去湿茶            每袋装51克                             乙
813      清热灵颗粒            每袋装(1)7克(2)15克                    甲
814      清热凉茶              每袋装60克                             乙
815      清热感冒冲剂          每袋或每块重15克                       乙
816      清热镇咳糖浆                                                 甲
817      清暑益气丸            每丸重9克                              乙
818      清暑解毒冲剂          每袋装25克                             乙
819      清感丸                每瓶装36克                             乙
820      清燥润肺合剂                                                 甲
821      理中丸(党参理中丸)    每丸重9克                              甲
822      理气定喘丸            (1)小蜜丸每100粒重10克                 甲
                               (2)大蜜丸每丸重3克
823      维C银翘片             每片含维生素C49.5毫克、对乙酰氨基      甲
                               酚105毫克
824      维尔康胶囊            每粒含维生素E50毫克,含维生素C50毫克   乙
825      维血康糖浆            每瓶装(1)10毫升(2)120毫升          乙
                              (3)150毫升
826      菊花茶调散            每包装5克                              甲
827      萸连片                每片(或片心)重0.32克                 甲
828      虚寒胃痛胶囊          每粒装0.4克                            甲
829      虚寒胃痛颗粒          每袋装(1)5克(减糖型)               甲
                               (2)3克(无糖型)
830      蛇连川贝散            每瓶装0.6克                            乙
831      蛇胆川贝胶囊                                                 乙
832      蛇胆川贝液            每支10毫升                             乙
833      蛇胆川贝散            每瓶装(1)0.3克(2)0.6克             乙
834      蛇胆贝母片            每片重0.25克(每片相当于总药材0.2克)  乙
835      蛇胆贝母散            每瓶装0.6克或每盒装6克                 乙
836      蛇胆半夏片            每片重0.3克                            乙
837      蛇胆半夏散            每瓶装0.3克                            乙
838      蛇胆陈皮口服液        每支10毫升                             乙
839      蛇胆陈皮片                                                   乙
840      蛇胆陈皮胶囊                                                 乙
841      蛇胆陈皮液            每支10毫升                             乙
842      蛇胆陈皮散            每瓶装(1)0.3克(2)0.6克             乙
843      蛇胆姜粒                                                     乙
844      银花抗感片                                                   乙
845      银花感冒冲剂          每袋重20克(相当于总药材15.5克)       乙
846      银菊清解片                                                   甲
847      银菊感冒片                                                   乙
848      银翘双解栓            每粒装(1)1.0克(2)1.5克             乙
849      银翘合剂              每瓶装(1)100毫升(2)120毫升         乙
850      银翘袋泡剂            每袋装2克                              乙
851      银翘散                每包装6克                              乙
852      银翘解毒滴鼻剂        每支10毫升                             乙
853      雪梨膏                                                       乙
854      雪梨蜜膏                                                     乙
855      鹿尾补肾丸                                                   甲
856      鹿尾鞭酒                                                     乙
857      鹿角胶颗粒            每包装3克                              乙
858      鹿茸口服液            每支装10毫升                           乙
859      鹿茸参鞭酒            (1)250毫升(2)500毫升(3)750毫升   甲
860      鹿骨胶                                                       乙
861      鹿骨雪莲酒                                                   甲
862      鹿鞭补酒              每瓶(1)500毫升(2)250毫升           乙
863      麻仁滋脾丸            每丸重9克                              甲
864      麻黄止嗽丸            每20粒重1克                            甲
865      黄芪精                每支装10毫升                           乙
866      黄连上清丸            水丸每瓶装3克                          甲
867      黄连清胃丸            每袋装10克                             甲
868      黄精丸                每丸重9克                              乙
869      喘咳宁片                                                     甲
870      强力宁片                                                     甲
871      强力健身胶囊          每粒装0.3克                            甲
872      强力脑清素片                                                 甲
873      强力感冒片(强效片)                                         甲
874      强力蜂乳浆胶丸         每粒重0.48克                          甲
875      强龙益肾胶囊           每粒装0.4克                           甲
876      强身口服液             每支10毫升                            乙
877      强身健脑片(脑灵通片)                                       甲
878      强身酒                                                       乙
879      御制平安丸             每瓶装4.5克                           甲
880      搜风顺气丸             每丸重9克                             甲
881      搜风理肺丸             每丸重9克                             甲
882      散风透热颗粒           每袋装15克                            乙
883      散寒药茶               每袋装100克                           乙
884      智托洁白丸             每10丸重14克                          甲
885      暑热感冒颗粒           每袋装10克                            甲
886      温中止泻丸             (1)大蜜丸每丸重3克(2)水蜜丸每     甲
                                瓶装4.5克
887      温六散                                                       甲
888      温胃阿亚然及片         每片重0.5克                           甲
889      滋补水鸭合剂                                                 甲
890      滋补健身丸             每丸重9克                             甲
891      滋肾宁神丸             每瓶装10克                            甲
892      滋肾健脑颗粒           每袋重20克                            甲
893      焦楂化滞丸             每丸重9克                             甲
894      猴头健胃灵胶囊         每粒装0.34克                          甲
895      琥珀安神丸             每丸重9克                             甲
896      琥珀利气丸             每丸重9克                             甲
897      琼玉膏                                                       乙
898      番泻叶冲剂             每袋装10克                            甲
899      疏风散热胶囊           每袋装0.25克                          乙
900      童宝乐片                                                     甲
901      童康片                 每素片重0.2克                         甲
902      紫河车胶囊             每粒内装0.2克                         甲
903      紫蔻丸                 每丸重9克                             甲
904      脾肾双补丸             每丸重9克                             甲
905      脾肾两助丸             每丸重9克                             甲
906      脾胃舒丸               每丸重9克                             甲
907      脾舒宁颗粒             每袋装10克(相当于总药材14克)          甲
908      舒心冲剂               每袋装14克                            甲
909      舒气丸                 每20粒重1克                           甲
910      舒肝止痛丸                                                   甲
911      舒肝片                 每片重0.6克                           甲
912      舒肝平胃丸             每100粒重6克                          甲
913      舒肝和胃丸             (1)水蜜丸每100丸重20克(2)大蜜丸       甲
                                 每丸重6克
914      舒肝和胃口服液         每支10毫升                            甲
915      舒肝健胃丸                                                   甲
916      舒肝调气丸             每瓶装6克                             甲
917      舒郁九宝丸             每丸重6克                             甲
918      舒神灵胶囊             每粒装0.3克                           甲
919      舒泰丸                 每丸重10克                            甲
920      舒腹贴膏               (1)5cm×6cm    (2)4cm×5cm              乙
                                (3)4cm×6.5cm  (4)6.5cm×10cm
921      葛蒡合剂                                                     乙
922      蛤蚧大补丸(胶囊)       每粒装0.5克                           甲
923      蛤蚧补肾丸(胶囊)       每粒装0.5克                           甲
924      蛤蚧定喘胶囊           每粒装0.5克                           甲
925      蛤蚧党参膏                                                   甲
926      越鞠二陈丸             每10粒重0.5克                         甲
927      越鞠丸                                                       乙
928      越鞠片                 每片重0.43克                          乙
929      越鞠保和丸             每袋装6克                             甲
930      遐龄颗粒                                                     甲
931      锁阳固精丸             (1)水蜜丸每100丸重10克                甲
                                (2)大蜜丸每丸重9克
932      锁精丸(锁精丹)         每丸重6克                             甲
933      催汤丸                 每丸重4克                             甲
934      感冒丸                 每丸重9克                             甲
935      感冒止咳冲剂           每袋重10克(相当于总药材6克)           甲
936      感冒止咳合剂           每瓶装100毫升                         甲
937      感冒止咳糖浆                                                 甲
938      感冒水                 每瓶装15毫升                          甲
939      感冒伤风咳茶           每盒装15克                            乙
940      感冒安片               每片含对乙酰氨基酚65毫克              甲
941      感冒灵冲剂             每袋(块)重10克(含对乙酰氨基酚0.2克)   甲
942      感冒灵胶囊             每粒装0.5克(含对乙酰氨基酚100毫克)    甲
943      感冒软胶囊             每粒装0.425克(相当于原药材1.8克)      甲
944      感冒咳嗽冲剂           每袋(块)重10克(相当于原药材8.2克)     乙
945      感冒药片               每片重0.6克(相当于原药材1.72克)       乙
946      感冒退烧片                                                   甲
947      感冒消炎片             每片相当于总药材1克                   甲
948      感冒疏风丸             大蜜丸每丸重9克                       甲
949      感冒疏风片             每片相当于原药材1克                   甲
950      感冒舒颗粒(冲剂)       每袋装15克                            乙
951      感冒解表丸             每丸重9克                             甲
952      感冒解毒灵茶           每袋重5克                             甲
953      感冒解毒灵颗粒         每袋重5克                             甲
954      感冒解热冲剂           每袋重15克(相当于总药材37克)          甲
955      感冒解痛散(伤风散)     每袋装10克                            甲
956      感特灵胶囊             每粒装0.2克(含对乙酰氨基酚50毫克)     甲
957      新清宁片                                                     甲
958      新清宁胶囊             0.3克                                 甲
959      暖胃舒乐片                                                   甲
960      楂曲平胃合剂                                                 甲
961      榄葱茶                 (1)每包装7.5克(2)每袋装2.5克          乙
962      源吉林甘和茶           (1)盒装茶每盒装6.8克(2)袋泡茶         甲
                                每袋装2.5克
963      瑞花油                 每瓶装5.5克                           乙
964      瑞草油                 每瓶装(1)3克(含薄荷脑1.35克、         乙
                                樟脑0.42克)(2)5克(含薄荷脑2.25克、
                                樟脑0.70克)
965      睡安胶囊               每粒装0.5克                           甲
966      福寿胶囊               每粒装0.35克                          甲
967      腰肾膏                 6cm×9cm                               甲
968      解表清金散             每袋装2克                             甲
969      解热清肺糖浆           每瓶装135毫升                         甲
970      解热感冒片             每片重0.25克(相当于总药材0.69克)    甲
971      槟榔四消丸(大蜜丸)   每丸重9克                             甲
972      槟榔四消丸(水丸)                                           甲
973      碧玉散                                                       乙
974      精乌胶囊               每粒装0.45克                          甲
975      精乌颗粒(冲剂)       每块重10克,每袋装10克                甲
976      精血补片(益脑片)                                           甲
977      精制银翘解毒片         每片含扑热息痛44毫克                  甲
978      蜜炼川贝枇杷膏         每瓶装(1)75毫升(2)100毫升         乙
979      酸枣仁合剂                                                   乙
980      酸枣仁糖浆                                                   乙
981      摩罗丹                (1)大蜜丸每丸重9克(2)小蜜丸每      甲
                                55粒重9克
982      糊药                   每包装10克                            甲
983      橘半枳术丸             每瓶装6克                             甲
984      橘红枇杷片                                                   乙
985      橘红梨膏               每瓶装200克                           甲
986      橘红痰咳液             每瓶装10毫升                          甲
987      橘红痰咳煎膏           每瓶装(1)100克(2)180克            甲
                                (3)200克(4)250克
988      橘红痰咳颗粒           每袋装10克                            甲
989      潞党参膏滋            (1)每瓶300毫升(2)每袋10毫升        甲
990      薄荷六一散                                                   乙
991      薯蓣丸                 每丸重3克                             甲
992      醒脾开胃冲剂           每袋装14克                            甲
993      螺旋藻片               每片含螺旋藻粉(1)0.35克(2)0.2克   甲
994      螺旋藻胶囊             每粒0.35克                            甲
995      霞天曲                                                       甲
996      藿香水                 每瓶10毫升                            乙
997      藿香祛暑水             每瓶装15毫升                          乙
998      藿香祛暑软胶囊         每粒装0.45克                          乙
999      藿香清胃片                                                   甲

外科用药
1        丁香风油精             每瓶装3毫升                           乙
2        九华痔疮栓             每粒重2.1克                           甲
3        双灵油                 每瓶装3.5毫升                         乙
4        白树油                                                       乙
5        龙珠软膏               每支10克                              乙
6        如意油                 每瓶装10毫升                          乙
7        冻可消搽剂                                                   乙
8        冻疮未溃膏             (1)5cm×7cm(2)7×10cm               乙
9        冻疮消酊                                                     乙
10       肛康穆库利片           每片重0.5克                           甲
11       和兴白花油             每瓶(1)2.5毫升(2)5毫升            乙
                                (3)10毫升(4)20毫升
12       治冻灵                 每瓶装(1)4.5克(2)10克             乙
13       复方消痔栓             每粒重2克                             甲
14       复方紫草油                                                   乙
15       疮炎灵软膏(疮肿灵软膏)                                     甲
16       桉绿油                 20毫升                                乙
17       消炎解毒丸             每10粒重1.8克                         甲
18       烧伤净喷雾剂           每瓶装60毫升                          乙
19       烧伤肤康液                                                   乙
20       烧烫伤膏                                                     乙
21       脏连丸                 大蜜丸每丸重9克                       甲
22       痔炎消颗粒             每袋装10克                            甲
23       黄花油                                                       乙
24       紫云膏                                                       乙
25       紫归治裂膏             5×7cm                                乙
26       紫草膏                                                       乙
27       槐角地榆丸             每丸重10克                            甲
28       獾油                   每瓶内装15克,30克                    乙
29       麝香痔疮栓             每粒相当于原药材0.33克                甲

妇科用药
1        九制香附丸                                                   甲
2        人参女金丸             每丸重9克                             甲
3        人参益母丸             每丸重10克                            甲
4        十二温经丸                                                   甲
5        十珍香附丸             每丸重9克                             甲
6        千金止带丸(大蜜丸)   每丸重9克                             甲
7        千金止带丸(水丸)                                           甲
8        女金丸 大蜜丸          每丸重9克                             甲
9        女金片                 每片重0.6克                           甲
10       女科十珍丸             每瓶装60克                            甲
11       乌鸡白凤片             每片重0.5克                           甲
12       内补养荣丸             每丸重6克                             甲
13       少腹逐瘀丸             每丸重9克                             甲
14       止带片                                                       甲
15       加味八珍益母膏         每瓶装(1)150克(2)13克             甲
16       加味益毋草膏                                                 乙
17       四制香附丸                                                   甲
18       四物益母丸                                                   乙
19       宁坤丸 大蜜丸          每丸重6克                             甲
20       宁坤养血丸             每丸重9克                             甲
21       归芪养血糖浆                                                 乙
22       母乳多颗粒             每袋装18克                            乙
23       田七痛经胶囊           每粒装0.4克                           甲
24       田七痛经散             每瓶装2克                             甲
25       白带丸                                                       甲
26       白带片                                                       甲
27       白带净丸                                                     甲
28       同仁乌鸡白凤丸         大蜜丸每丸重9克                       甲
29       妇女痛经丸             每10粒重1.8克                         乙
30       妇宁丸                 每丸重9克                             甲
31       妇宁康片                                                     甲
32       妇炎康复片             基片重0.35克                          甲
33       妇炎康复胶囊           每粒装0.38克                          甲
34       妇炎康复颗粒           每袋装5克                             甲
35       妇科十味片             每片重0.3克                           甲
36       妇科宁坤丸             每丸重4.1克                           甲
37       妇科白凤口服液         每瓶装10毫升                          甲
38       妇科白凤片                                                   甲
39       妇科白带片                                                   甲
40       妇科白带膏                                                   甲
41       妇科养坤丸             每丸重11.3克                          甲
42       妇科调经片                                                   乙
43       妇康宁片               片心重0.25克                          甲
44       当归丸(浓缩丸)       每丸相当于原生药0.25克                乙
        (浓缩当归丸)
45       当归片                                                       乙
46       当归南枣颗粒           每袋装10克                            乙
47       当归流浸膏                                                   乙
48       当归调经冲剂           每袋装10克                            乙
         (当归补血冲剂)
49       更年乐片                                                     甲
50       更年宁                 大蜜丸每丸重6克                       甲
51       更年舒片                                                     甲
52       肝郁调经膏                                                   甲
53       驴胶补血颗粒           每袋装20克                            乙
54       鸡血藤片               每片相当于原药材2克                   甲
55       参术止带糖浆                                                 甲
56       固经丸                                                       甲
57       坤宝丸                 每100粒重10克                         甲
58       坤顺丸                 每丸重9克                             甲
59       定坤丹                 每丸重10.8克                          甲
60       养血当归糖浆                                                 甲
         (养血当归精)                                  
61       养血调经膏             每张净重15克                          甲
62       养荣百草丸                                                   甲
63       复方乌鸡酒                                                   乙
64       复方鸡血藤膏           每盒装200克                           甲
         (鸡血藤膏)
65       复方益母口服液         每支10毫升                            甲
66       复方益母草膏           每瓶装100克                           甲
        (安坤益母草膏)
67       复方鹿参膏             每块重50克                            甲
68       活血调经丸             每丸重9克                             甲
69       盆炎净颗粒             每袋装12克(相当于原药材23.4克)      甲
70       除湿白带丸             每20粒重1克                           甲
71       香附丸                 (1)水蜜丸每10丸重1克                甲
                                (2)大蜜丸每丸重9克
72       益母冲剂               每块或每袋重14克(相当于原药材5克)   甲
73       调经丸                 每丸重9克                             甲
74       调经姊妹丸             每30丸重3.2克                         甲
75       调经补血丸             (1)大蜜丸每丸重4.5克                甲
                                (2)水丸每粒重0.3克
76       调经养血丸             每40丸重3克                           甲
77       调经活血片                                                   甲
78       调经益灵片                                                   甲
79       逍遥丸(大蜜丸)       每丸重9克                             甲
80       逍遥丸(水丸)                                               甲
81       逍遥丸(浓缩丸)       每8丸相当于原药材3克                  甲
82       逍遥合剂                                                     甲
83       逍遥颗粒               每袋装15克                            甲
84       得生丸                 每丸重9克                             甲
85       得生片                                                       甲
86       鹿胎胶囊               每粒装0.3克                           甲
87       鹿胎膏                 每块重10克或50克                      甲
88       温经白带丸             大蜜丸每丸重9克                       甲
89       温经养血合剂                                                 甲
90       痛经口服液             每支装10毫升                          甲
91       痛经宁糖浆                                                   甲
92       痛经灵颗粒             每袋25克(相当于原药材44克)          甲
93       痛经宝颗粒             每袋装(1)10克(2)4克(无糖型)     甲
94       暖宫七味丸             每10粒重2克                           甲

儿科用药
1        七味酸藤果丸           每丸重1克                             甲
2        七星茶                 每盒装15克                            甲
3        儿宝膏                                                       甲
4        儿宝颗粒               每袋装(1)5克(2)15克               甲
5        儿康宁糖浆             (1)每支装10毫升(2)每瓶装150毫升   甲
6        儿感退热宁口服液       每支装10毫升                          甲
7        小儿七星茶冲剂         每袋装7克                             甲
8        小儿七星茶糖浆         每瓶装10毫升                          甲
9        小儿化滞散             每瓶装3克                             甲
10       小儿止咳糖浆                                                 甲
11       小儿止嗽金丸           每丸重3克                             甲
12       小儿风热清口服液       每支10毫升                            甲
13       小儿启脾丸             每丸重9克                             甲
14       小儿参术健脾丸         每丸重3克                             甲
15       小儿咳喘宁糖浆                                               甲
16       小儿复方鸡内金散       每瓶装2克                             甲
17       小儿健脾丸             每丸重3克                             甲
18       小儿健脾贴膏           每贴0.4克                             甲
19       小儿消食健胃丸         每丸重3克                             甲
20       小儿清咽冲剂           每袋装6克                             甲
21       小儿暑感宁糖浆                                               甲
22       小儿感冒宁糖浆                                               甲
23       小儿感冒茶             每块重6克                             甲
24       小儿腹泻外敷散         每瓶装5克                             甲
25       小儿腹泻宁             每瓶装10毫升                          甲
26       小儿解表颗粒           每袋装8克                             甲
27       小儿增食丸             每丸重3克                             甲
28       小儿敷脐止泻散         每袋装0.3克                           甲
29       双黄连栓(小儿消炎栓) 每粒重1.5克                           甲
30       乐儿康糖浆                                                   甲
31       龙牡壮骨颗粒           每袋装5克                             甲
32       参苓健儿膏             每瓶装(1)150克(2)200克            甲
33       夜尿宁丸               每丸重9克                             甲
34       宝儿康散               每瓶装1克                             甲
35       宝儿康糖浆                                                   甲
36       肥儿散                 每袋装1克                             甲
37       肥儿糖浆                                                     甲
38       保儿宁颗粒(冲剂)     (1)每袋重10克(2)每块重3克         甲
39       保儿宁糖浆             每瓶装100毫升(每毫升相当于生药1克)  甲
40       复方小儿退热栓         每粒含对乙酰氨基酚150毫克、           甲
                                人工牛黄5毫克
41       香橘丸                 每丸重3克                             甲
42       健儿乐冲剂             每袋装10克                            甲
43       健儿消食口服液         每支10毫升                            甲
44       健儿散                 每袋装5.5克                           甲
45       健儿膏                                                       甲
46       健宝灵片                                                     甲
47       健脾消食丸             每丸重3克                             甲
48       健脾康儿片                                                   甲
49       婴儿健脾口服液         每支10毫升                            甲
50       蛲虫药膏                                                     甲
51       解表清肺丸             每丸重3克                             甲

五官科用药
1        万通炎康片             薄膜衣片:(1)大片每片相当于原       甲
                                药材3克(2)小片每片相当于原药材2克。
                                糖衣片:每片相当于原药材1克
2        千柏鼻炎片                                                   甲
3        千柏鼻炎胶囊           每粒装0.5克                           甲
4        口炎清颗粒             每袋装10克                            甲
5        小儿明目丸             每丸重1.5克                           甲
6        山香圆片(喉特灵片)                                         甲
7        山香圆颗粒             每袋装(1)10克(2)4克(降糖)       甲
8        马应龙八宝眼膏                                               甲
9        五黄膏                 每支装2.5克                           甲
10       牙痛药水               每瓶装5毫升                           甲
11       牛黄益金片             每片重0.5克                           甲
12       风火眼药               每瓶装0.6克                           甲
13       冬凌草片                                                     甲
14       冬凌草糖浆                                                   甲
15       玄麦甘桔含片           每片0.8克                             甲
16       玄麦甘桔胶囊                                                 甲
17       玄麦甘桔颗粒           每袋装10克                            甲
18       玉簪清咽十五味散       每袋装15克                            甲
19       白清胃散               每瓶装3克                             甲
20       白敬宇眼药             每管装1.2克                           甲
21       冰硼咽喉散             每瓶装1.5克                           乙
22       耳聋通窍丸             每袋装5克                             甲
23       西瓜霜润喉片           每片重(1)0.6克(2)1.2克            乙
24       西帕依固龈液           每瓶装30毫升                          甲
25       西黄清醒丸             每丸重6克                             甲
26       余甘子喉片                                                   甲
27       含化上清片             每片重0.6克                           乙
28       辛芳鼻炎胶囊           每粒装0.25克                          甲
30       拨云复光散             每管装0.3克                           甲
31       拨云退翳丸             每丸重9克                             甲
32       拨云眼膏               每支装2克                             甲
33       拨云锭                 每锭重0.17克                          甲
34       明目六味汤散           每袋装15克                            甲
35       明目蒺藜丸             每20粒重1克                           甲
36       泻青丸                 每丸重10克                            甲
37       金参润喉合剂           每瓶装200毫升                         甲
38       金果含片               每片重0.55克                          乙
39       金果饮                                                       甲
40       金果饮咽喉片           每片重(1)1克(大片)                甲
                                (2)0.5克(小片)
41       金鸣片                 每片重0.6克                           甲
42       金银花糖浆(银花糖浆)                                       乙
43       金嗓开音丸             (1)大蜜丸每丸重9克                  甲
                                (2)水蜜丸每10粒重1克
44       金嗓清音丸             (1)大蜜丸每丸重9克                  甲
                                (2)水蜜丸每10粒重1克
45       青果丸                 (1)水蜜丸每10丸重1克                甲
                                (2)大蜜丸每丸重6克
46       青果颗粒(冲剂)       每袋装20克                            甲
47       青黛散                                                       甲
48       齿痛消炎灵冲剂         每袋装20克                            甲
49       咽炎片                 每片重0.25克                          甲
50       复方瓜子金含片         每片重0.8克                           甲
51       复方鱼腥草片                                                 甲
52       复方草珊瑚含片         每片重(1)0.44克(小片)             乙
                                (2)1.0克(大片)
53       复方黄芩片                                                   甲
54       珍视明滴眼液           每瓶装(1)8毫升(2)15毫升           甲
55       珍珠八宝眼药                                                 甲
56       珍珠明目滴眼液         (1)10毫升(2)8毫升                 甲
57       珍黄丸                 每粒装0.2克                           甲
58       退障眼膏               每支装(1)2.5克(2)4.0克            甲
59       除障则海甫片           每片重0.5克                           甲
60       香菊片                 每片0.3克                             甲
61       香菊胶囊               每粒装0.3克                           甲
62       健民咽喉片             (1)小片每片相当于原药材0.29克       乙
                                (2)大片相当于原药材0.44克
63       唇齿清胃丸             每丸重9克                             甲
64       夏天无眼药水           每支装(1)5毫升(含原阿片碱1.875     甲
                                毫克)(2)10毫升(含原阿片碱3.75毫克)
65       桑麻丸                 每50粒重约3克                         甲
66       消炎灵片                                                     甲
67       消朦片                 每片重0.5克                           甲
68       润喉丸                 每丸重0.5克                           甲
69       特灵眼药               0.75克                                甲
70       益气聪明丸                                                   甲
71       蚕茧眼药               每个装3克                             甲
72       清火栀麦片                                                   甲
73       清火栀麦胶囊           每粒装0.25克                          甲
74       清宁丸(浓缩丸)       每瓶装6克                             甲
75       清咽滴丸               每丸重20毫克                          甲
76       清凉眼药膏             每盒装3克                             甲
77       清喉利咽颗粒           每袋装(1)5克(乳糖型,相当于原      甲
                                药材3.6克)(2)10克(蔗糖型,相当
                                于原药材3.6克)
78       爽口托疮膜             15×10×0.2mm                         甲
79       眼药锭                 每锭重0.47克                          甲
80       眼敷膏                 每管装2.5克                           甲
81       粘膜溃疡散             每瓶装4克                             甲
82       银黄口服液             每支10毫升                            甲
83       银黄片                                                       甲
84       银黄冲剂               每袋装4克                             甲
85       银黄含化片                                                   甲
86       银黄胶囊               每粒装0.3克                           甲
87       银蒲解毒片             每片重0.3克                           甲
88       黄氏响声丸             (1)每瓶装400丸(糖衣丸)            甲
                                (2)每丸重0.1克(炭衣丸)
                                (3)每丸重0.133克(炭衣丸)
89       黄连羊肝丸             每丸重9克                             甲
90       喉康散                                                       甲
91       喉痛灵片                                                     甲
92       喉痛灵冲剂             每袋重10克(相当原生药31克)          甲
93       喉舒口含片             每片重1克                             乙
94       障眼明片                                                     甲
95       滴耳油                                                       甲
96       熊胆丸                 每粒装0.25克                          甲
97       赛空青眼药             每支重0.25克                          甲
98       鼻炎康片                                                     甲
99       鼻炎滴剂(外用)       每瓶装5毫升(每1毫升含黄芩甙20毫克)  甲
100      噙化上清丸             每丸重1.5克                           甲
101      噙化上清片                                                   甲
102      增光片                                                       甲
103      藿胆丸                                                       甲
104      藿胆片                                                       甲
105      麝珠明目滴眼液         每支装0.3克                           甲

骨伤科用药
1        三两半药酒                                                   甲
2        大风丸                                                       甲
3        云南白药气雾剂         每瓶装(1)60毫升(20)100毫升        乙
4        云南白药创可贴         1.5cm×2.3cm                          乙
5        云南白药酊             每瓶装(1)30毫升(2)50毫升          乙
                                (3)100毫升
6        云南白药膏             (1)6.5cm×10cm (2)6.5cm×4cm        乙
7        王回回狗皮膏           每张净重(1)15克(2)30克            乙
8        风湿伤痛膏             (1)4.0×6.0cm (2)5.0×7.0cm         甲
9        代温灸膏                                                     甲
10       冯了性风湿跌打药酒                                           乙
11       外伤如意膏             每支装30克                            甲
12       田七跌打风湿软膏                                             乙
13       伤乐气雾剂             每瓶装14克                            乙
14       伤痛宁膏                                                     乙
15       关节止痛膏                                                   乙
16       红花油                 每瓶装(1)6.5克(2)16克(3)27克    乙
17       红药气雾剂             每瓶装(1)30克(2)50克(3)100克    甲
18       妙济丸                 每丸重6克                             甲
19       国产血竭胶囊           每粒装0.3克                           甲
20       复方热敷散                                                   甲
21       按摩乳                 每瓶装(1)70毫升(2)100毫升         乙
22       独圣活血片             每素片重0.4克                         甲
23       独活止痛搽剂                                                 乙
24       独活寄生合剂                                                 甲
25       骨疏康颗粒             每袋装12克                            甲
26       消炎镇痛膏                                                   乙
27       消痛贴膏               (1)90mm×120mm (2)70mm×95mm        乙
28       颈复康颗粒             每袋装5克                             甲
29       颈痛灵药酒             每瓶装(1)100毫升(2)250毫升        甲
30       黄金波药酒                                                   甲
31       舒筋定痛散             (1)150毫升(2)300毫升              甲
32       舒筋活血定痛散         每袋装12克                            甲
33       舒筋活络酒                                                   甲
34       跌打扭伤散             每袋(或每瓶)装10克                  甲
35       跌打按摩药膏                                                 甲
36       解痉镇痛酊             每瓶(1)14毫升(2)30毫升            甲
37       竭红跌打酊                                                   乙
38       辣椒风湿膏             辣椒风湿膏                            乙

皮科用药
1        十味乳香丸             每10丸重3克                           甲
2        乌蛇止痒丸             每10丸重1.25克                        甲
3        化瘀祛斑胶囊           每粒装0.32克                          甲
4        皮肤康洗液             50毫升                                乙
5        皮敏消胶囊             每粒装0.4克                           甲
6        冰霜痱子粉                                                   乙
7        百癣夏塔热片                                                 甲
8        疗癣卡西甫散           每袋装10克                            甲
9        羌月乳膏               每管装10克                            乙
10       松花散                 每瓶装30克                            乙
11       金花消痤丸                                                   甲
12       珊瑚癣净               每瓶装250毫升                         乙
13       荨麻疹丸                                                     甲
14       黑豆馏油软膏                                                 甲

外科用药
1        丁香风油精             每瓶装3毫升                           乙
2        九华痔疮栓             每粒重2.1克                           甲
3        双灵油                 每瓶装3.5毫升                         乙
4        白树油                                                       乙
5        龙珠软膏               每支10克                              乙
6        如意油                 每瓶装10毫升                          乙
7        冻可消搽剂                                                   乙
8        冻疮未溃膏             (1)5cm×7cm(2)7×10cm               乙
9        冻疮消酊                                                     乙
10       肛康穆库利片           每片重0.5克                           甲
11       和兴白花油             每瓶(1)2.5毫升(2)5毫升            乙
                                (3)10毫升(4)20毫升
12       治冻灵                 每瓶装(1)4.5克(2)10克             乙
13       复方消痔栓             每粒重2克                             甲
14       复方紫草油                                                   乙
15       疮炎灵软膏(疮肿灵软膏)                                     甲
16       桉绿油                 20毫升                                乙
17       消炎解毒丸             每10粒重1.8克                         甲
18       烧伤净喷雾剂           每瓶装60毫升                          乙
19       烧伤肤康液                                                   乙
20       烧烫伤膏                                                     乙
21       脏连丸                 大蜜丸每丸重9克                       甲
22       痔炎消颗粒             每袋装10克                            甲
23       黄花油                                                       乙
24       紫云膏                                                       乙
25       紫归治裂膏             5×7cm                                乙
26       紫草膏                                                       乙
27       槐角地榆丸             每丸重10克                            甲
28       獾油                   每瓶内装15克,30克                    乙
29       麝香痔疮栓             每粒相当于原药材0.33克                甲

妇科用药
1        九制香附丸                                                   甲
2        人参女金丸             每丸重9克                             甲
3        人参益母丸             每丸重10克                            甲
4        十二温经丸                                                   甲
5        十珍香附丸             每丸重9克                             甲
6        千金止带丸(大蜜丸)   每丸重9克                             甲
7        千金止带丸(水丸)                                           甲
8        女金丸 大蜜丸          每丸重9克                             甲
9        女金片                 每片重0.6克                           甲
10       女科十珍丸             每瓶装60克                            甲
11       乌鸡白凤片             每片重0.5克                           甲
12       内补养荣丸             每丸重6克                             甲
13       少腹逐瘀丸             每丸重9克                             甲
14       止带片                                                       甲
15       加味八珍益母膏         每瓶装(1)150克(2)13克             甲
16       加味益毋草膏                                                 乙
17       四制香附丸                                                   甲
18       四物益母丸                                                   乙
19       宁坤丸 大蜜丸          每丸重6克                             甲
20       宁坤养血丸             每丸重9克                             甲
21       归芪养血糖浆                                                 乙
22       母乳多颗粒             每袋装18克                            乙
23       田七痛经胶囊           每粒装0.4克                           甲
24       田七痛经散             每瓶装2克                             甲
25       白带丸                                                       甲
26       白带片                                                       甲
27       白带净丸                                                     甲
28       同仁乌鸡白凤丸         大蜜丸每丸重9克                       甲
29       妇女痛经丸             每10粒重1.8克                         乙
30       妇宁丸                 每丸重9克                             甲
31       妇宁康片                                                     甲
32       妇炎康复片             基片重0.35克                          甲
33       妇炎康复胶囊           每粒装0.38克                          甲
34       妇炎康复颗粒           每袋装5克                             甲
35       妇科十味片             每片重0.3克                           甲
36       妇科宁坤丸             每丸重4.1克                           甲
37       妇科白凤口服液         每瓶装10毫升                          甲
38       妇科白凤片                                                   甲
39       妇科白带片                                                   甲
40       妇科白带膏                                                   甲
41       妇科养坤丸             每丸重11.3克                          甲
42       妇科调经片                                                   乙
43       妇康宁片               片心重0.25克                          甲
44       当归丸(浓缩丸)       每丸相当于原生药0.25克                乙
        (浓缩当归丸)
45       当归片                                                       乙
46       当归南枣颗粒           每袋装10克                            乙
47       当归流浸膏                                                   乙
48       当归调经冲剂           每袋装10克                            乙
         (当归补血冲剂)
49       更年乐片                                                     甲
50       更年宁                 大蜜丸每丸重6克                       甲
51       更年舒片                                                     甲
52       肝郁调经膏                                                   甲
53       驴胶补血颗粒           每袋装20克                            乙
54       鸡血藤片               每片相当于原药材2克                   甲
55       参术止带糖浆                                                 甲
56       固经丸                                                       甲
57       坤宝丸                 每100粒重10克                         甲
58       坤顺丸                 每丸重9克                             甲
59       定坤丹                 每丸重10.8克                          甲
60       养血当归糖浆(养血当                                         甲
         归精)                                  
61       养血调经膏             每张净重15克                          甲
62       养荣百草丸                                                   甲
63       复方乌鸡酒                                                   乙
64       复方鸡血藤膏           每盒装200克                           甲
         (鸡血藤膏)
65       复方益母口服液         每支10毫升                            甲
66       复方益母草膏           每瓶装100克                           甲
        (安坤益母草膏)
67       复方鹿参膏             每块重50克                            甲
68       活血调经丸             每丸重9克                             甲
69       盆炎净颗粒             每袋装12克(相当于原药材23.4克)      甲
70       除湿白带丸             每20粒重1克                           甲
71       香附丸                 (1)水蜜丸每10丸重1克                甲
                                (2)大蜜丸每丸重9克
72       益母冲剂               每块或每袋重14克(相当于原药材5克)   甲
73       调经丸                 每丸重9克                             甲
74       调经姊妹丸             每30丸重3.2克                         甲
75       调经补血丸             (1)大蜜丸每丸重4.5克                甲
                                (2)水丸每粒重0.3克
76       调经养血丸             每40丸重3克                           甲
77       调经活血片                                                   甲
78       调经益灵片                                                   甲
79       逍遥丸(大蜜丸)       每丸重9克                             甲
80       逍遥丸(水丸)                                               甲
81       逍遥丸(浓缩丸)       每8丸相当于原药材3克                  甲
82       逍遥合剂                                                     甲
83       逍遥颗粒               每袋装15克                            甲
84       得生丸                 每丸重9克                             甲
85       得生片                                                       甲
86       鹿胎胶囊               每粒装0.3克                           甲
87       鹿胎膏                 每块重10克或50克                      甲
88       温经白带丸             大蜜丸每丸重9克                       甲
89       温经养血合剂                                                 甲
90       痛经口服液             每支装10毫升                          甲
91       痛经宁糖浆                                                   甲
92       痛经灵颗粒             每袋25克(相当于原药材44克)          甲
93       痛经宝颗粒             每袋装(1)10克(2)4克(无糖型)     甲
94       暖宫七味丸             每10粒重2克                           甲

儿科用药
1        七味酸藤果丸           每丸重1克                             甲
2        七星茶                 每盒装15克                            甲
3        儿宝膏                                                       甲
4        儿宝颗粒               每袋装(1)5克(2)15克               甲
5        儿康宁糖浆             (1)每支装10毫升(2)每瓶装150毫升   甲
6        儿感退热宁口服液       每支装10毫升                          甲
7        小儿七星茶冲剂         每袋装7克                             甲
8        小儿七星茶糖浆         每瓶装10毫升                          甲
9        小儿化滞散             每瓶装3克                             甲
10       小儿止咳糖浆                                                 甲
11       小儿止嗽金丸           每丸重3克                             甲
12       小儿风热清口服液       每支10毫升                            甲
13       小儿启脾丸             每丸重9克                             甲
14       小儿参术健脾丸         每丸重3克                             甲
15       小儿咳喘宁糖浆                                               甲
16       小儿复方鸡内金散       每瓶装2克                             甲
17       小儿健脾丸             每丸重3克                             甲
18       小儿健脾贴膏           每贴0.4克                             甲
19       小儿消食健胃丸         每丸重3克                             甲
20       小儿清咽冲剂           每袋装6克                             甲
21       小儿暑感宁糖浆                                               甲
22       小儿感冒宁糖浆                                               甲
23       小儿感冒茶             每块重6克                             甲
24       小儿腹泻外敷散         每瓶装5克                             甲
25       小儿腹泻宁             每瓶装10毫升                          甲
26       小儿解表颗粒           每袋装8克                             甲
27       小儿增食丸             每丸重3克                             甲
28       小儿敷脐止泻散         每袋装0.3克                           甲
29       双黄连栓(小儿消炎栓) 每粒重1.5克                           甲
30       乐儿康糖浆                                                   甲
31       龙牡壮骨颗粒           每袋装5克                             甲
32       参苓健儿膏             每瓶装(1)150克(2)200克            甲
33       夜尿宁丸               每丸重9克                             甲
34       宝儿康散               每瓶装1克                             甲
35       宝儿康糖浆                                                   甲
36       肥儿散                 每袋装1克                             甲
37       肥儿糖浆                                                     甲
38       保儿宁颗粒(冲剂)     (1)每袋重10克(2)每块重3克         甲
39       保儿宁糖浆             每瓶装100毫升(每毫升相当于生药1克)  甲
40       复方小儿退热栓         每粒含对乙酰氨基酚150毫克、           甲
                                人工牛黄5毫克
41       香橘丸                 每丸重3克                             甲
42       健儿乐冲剂             每袋装10克                            甲
43       健儿消食口服液         每支10毫升                            甲
44       健儿散                 每袋装5.5克                           甲
45       健儿膏                                                       甲
46       健宝灵片                                                     甲
47       健脾消食丸             每丸重3克                             甲
48       健脾康儿片                                                   甲
49       婴儿健脾口服液         每支10毫升                            甲
50       蛲虫药膏                                                     甲
51       解表清肺丸             每丸重3克                             甲

五官科用药
1        万通炎康片             薄膜衣片:(1)大片每片相当于原       甲
                                药材3克(2)小片每片相当于原药材2克。
                                糖衣片:每片相当于原药材1克
2        千柏鼻炎片                                                   甲
3        千柏鼻炎胶囊           每粒装0.5克                           甲
4        口炎清颗粒             每袋装10克                            甲
5        小儿明目丸             每丸重1.5克                           甲
6        山香圆片(喉特灵片)                                         甲
7        山香圆颗粒             每袋装(1)10克(2)4克(降糖)       甲
8        马应龙八宝眼膏                                               甲
9        五黄膏                 每支装2.5克                           甲
10       牙痛药水               每瓶装5毫升                           甲
11       牛黄益金片             每片重0.5克                           甲
12       风火眼药               每瓶装0.6克                           甲
13       冬凌草片                                                     甲
14       冬凌草糖浆                                                   甲
15       玄麦甘桔含片           每片0.8克                             甲
16       玄麦甘桔胶囊                                                 甲
17       玄麦甘桔颗粒           每袋装10克                            甲
18       玉簪清咽十五味散       每袋装15克                            甲
19       白清胃散               每瓶装3克                             甲
20       白敬宇眼药             每管装1.2克                           甲
21       冰硼咽喉散             每瓶装1.5克                           乙
22       耳聋通窍丸             每袋装5克                             甲
23       西瓜霜润喉片           每片重(1)0.6克(2)1.2克            乙
24       西帕依固龈液           每瓶装30毫升                          甲
25       西黄清醒丸             每丸重6克                             甲
26       余甘子喉片                                                   甲
27       含化上清片             每片重0.6克                           乙
28       辛芳鼻炎胶囊           每粒装0.25克                          甲
30       拨云复光散             每管装0.3克                           甲
31       拨云退翳丸             每丸重9克                             甲
32       拨云眼膏               每支装2克                             甲
33       拨云锭                 每锭重0.17克                          甲
34       明目六味汤散           每袋装15克                            甲
35       明目蒺藜丸             每20粒重1克                           甲
36       泻青丸                 每丸重10克                            甲
37       金参润喉合剂           每瓶装200毫升                         甲
38       金果含片               每片重0.55克                          乙
39       金果饮                                                       甲
40       金果饮咽喉片           每片重(1)1克(大片)                甲
                                (2)0.5克(小片)
41       金鸣片                 每片重0.6克                           甲
42       金银花糖浆(银花糖浆)                                       乙
43       金嗓开音丸             (1)大蜜丸每丸重9克                  甲
                                (2)水蜜丸每10粒重1克
44       金嗓清音丸             (1)大蜜丸每丸重9克                  甲
                                (2)水蜜丸每10粒重1克
45       青果丸                 (1)水蜜丸每10丸重1克                甲
                                (2)大蜜丸每丸重6克
46       青果颗粒(冲剂)       每袋装20克                            甲
47       青黛散                                                       甲
48       齿痛消炎灵冲剂         每袋装20克                            甲
49       咽炎片                 每片重0.25克                          甲
50       复方瓜子金含片         每片重0.8克                           甲
51       复方鱼腥草片                                                 甲
52       复方草珊瑚含片         每片重(1)0.44克(小片)             乙
                                (2)1.0克(大片)
53       复方黄芩片                                                   甲
54       珍视明滴眼液           每瓶装(1)8毫升(2)15毫升           甲
55       珍珠八宝眼药                                                 甲
56       珍珠明目滴眼液         (1)10毫升(2)8毫升                 甲
57       珍黄丸                 每粒装0.2克                           甲
58       退障眼膏               每支装(1)2.5克(2)4.0克            甲
59       除障则海甫片           每片重0.5克                           甲
60       香菊片                 每片0.3克                             甲
61       香菊胶囊               每粒装0.3克                           甲
62       健民咽喉片             (1)小片每片相当于原药材0.29克       乙
                                (2)大片相当于原药材0.44克
63       唇齿清胃丸             每丸重9克                             甲
64       夏天无眼药水           每支装(1)5毫升(含原阿片碱1.875     甲
                                毫克)(2)10毫升(含原阿片碱3.75毫克)
65       桑麻丸                 每50粒重约3克                         甲
66       消炎灵片                                                     甲
67       消朦片                 每片重0.5克                           甲
68       润喉丸                 每丸重0.5克                           甲
69       特灵眼药               0.75克                                甲
70       益气聪明丸                                                   甲
71       蚕茧眼药               每个装3克                             甲
72       清火栀麦片                                                   甲
73       清火栀麦胶囊           每粒装0.25克                          甲
74       清宁丸(浓缩丸)       每瓶装6克                             甲
75       清咽滴丸               每丸重20毫克                          甲
76       清凉眼药膏             每盒装3克                             甲
77       清喉利咽颗粒           每袋装(1)5克(乳糖型,相当于原      甲
                                药材3.6克)(2)10克(蔗糖型,相当
                                于原药材3.6克)
78       爽口托疮膜             15×10×0.2mm                         甲
79       眼药锭                 每锭重0.47克                          甲
80       眼敷膏                 每管装2.5克                           甲
81       粘膜溃疡散             每瓶装4克                             甲
82       银黄口服液             每支10毫升                            甲
83       银黄片                                                       甲
84       银黄冲剂               每袋装4克                             甲
85       银黄含化片                                                   甲
86       银黄胶囊               每粒装0.3克                           甲
87       银蒲解毒片             每片重0.3克                           甲
88       黄氏响声丸             (1)每瓶装400丸(糖衣丸)            甲
                                (2)每丸重0.1克(炭衣丸)
                                (3)每丸重0.133克(炭衣丸)
89       黄连羊肝丸             每丸重9克                             甲
90       喉康散                                                       甲
91       喉痛灵片                                                     甲
92       喉痛灵冲剂             每袋重10克(相当原生药31克)          甲
93       喉舒口含片             每片重1克                             乙
94       障眼明片                                                     甲
95       滴耳油                                                       甲
96       熊胆丸                 每粒装0.25克                          甲
97       赛空青眼药             每支重0.25克                          甲
98       鼻炎康片                                                     甲
99       鼻炎滴剂(外用)       每瓶装5毫升(每1毫升含黄芩甙20毫克)  甲
100      噙化上清丸             每丸重1.5克                           甲
101      噙化上清片                                                   甲
102      增光片                                                       甲
103      藿胆丸                                                       甲
104      藿胆片                                                       甲
105      麝珠明目滴眼液         每支装0.3克                           甲

骨伤科用药
1        三两半药酒                                                   甲
2        大风丸                                                       甲
3        云南白药气雾剂         每瓶装(1)60毫升(20)100毫升        乙
4        云南白药创可贴         1.5cm×2.3cm                          乙
5        云南白药酊             每瓶装(1)30毫升(2)50毫升          乙
                                (3)100毫升
6        云南白药膏             (1)6.5cm×10cm (2)6.5cm×4cm        乙
7        王回回狗皮膏           每张净重(1)15克(2)30克            乙
8        风湿伤痛膏             (1)4.0×6.0cm (2)5.0×7.0cm         甲
9        代温灸膏                                                     甲
10       冯了性风湿跌打药酒                                           乙
11       外伤如意膏             每支装30克                            甲
12       田七跌打风湿软膏                                             乙
13       伤乐气雾剂             每瓶装14克                            乙
14       伤痛宁膏                                                     乙
15       关节止痛膏                                                   乙
16       红花油                 每瓶装(1)6.5克(2)16克(3)27克    乙
17       红药气雾剂             每瓶装(1)30克(2)50克(3)100克    甲
18       妙济丸                 每丸重6克                             甲
19       国产血竭胶囊           每粒装0.3克                           甲
20       复方热敷散                                                   甲
21       按摩乳                 每瓶装(1)70毫升(2)100毫升         乙
22       独圣活血片             每素片重0.4克                         甲
23       独活止痛搽剂                                                 乙
24       独活寄生合剂                                                 甲
25       骨疏康颗粒             每袋装12克                            甲
26       消炎镇痛膏                                                   乙
27       消痛贴膏               (1)90mm×120mm (2)70mm×95mm        乙
28       颈复康颗粒             每袋装5克                             甲
29       颈痛灵药酒             每瓶装(1)100毫升(2)250毫升        甲
30       黄金波药酒                                                   甲
31       舒筋定痛散             (1)150毫升(2)300毫升              甲
32       舒筋活血定痛散         每袋装12克                            甲
33       舒筋活络酒                                                   甲
34       跌打扭伤散             每袋(或每瓶)装10克                  甲
35       跌打按摩药膏                                                 甲
36       解痉镇痛酊             每瓶(1)14毫升(2)30毫升            甲
37       竭红跌打酊                                                   乙
38       辣椒风湿膏             辣椒风湿膏                            乙

皮科用药
1        十味乳香丸             每10丸重3克                           甲
2        乌蛇止痒丸             每10丸重1.25克                        甲
3        化瘀祛斑胶囊           每粒装0.32克                          甲
4        皮肤康洗液             50毫升                                乙
5        皮敏消胶囊             每粒装0.4克                           甲
6        冰霜痱子粉                                                   乙
7        百癣夏塔热片                                                 甲
8        疗癣卡西甫散           每袋装10克                            甲
9        羌月乳膏               每管装10克                            乙
10       松花散                 每瓶装30克                            乙
11       金花消痤丸                                                   甲
12       珊瑚癣净               每瓶装250毫升                         乙
13       荨麻疹丸                                                     甲
14       黑豆馏油软膏                                                 甲外科用

1        丁香风油精             每瓶装3毫升                           乙
2        九华痔疮栓             每粒重2.1克                           甲
3        双灵油                 每瓶装3.5毫升                         乙
4        白树油                                                       乙
5        龙珠软膏               每支10克                              乙
6        如意油                 每瓶装10毫升                          乙
7        冻可消搽剂                                                   乙
8        冻疮未溃膏             (1)5cm×7cm(2)7×10cm               乙
9        冻疮消酊                                                     乙
10       肛康穆库利片           每片重0.5克                           甲
11       和兴白花油             每瓶(1)2.5毫升(2)5毫升            乙
                                (3)10毫升(4)20毫升
12       治冻灵                 每瓶装(1)4.5克(2)10克             乙
13       复方消痔栓             每粒重2克                             甲
14       复方紫草油                                                   乙
15       疮炎灵软膏(疮肿灵软膏)                                     甲
16       桉绿油                 20毫升                                乙
17       消炎解毒丸             每10粒重1.8克                         甲
18       烧伤净喷雾剂           每瓶装60毫升                          乙
19       烧伤肤康液                                                   乙
20       烧烫伤膏                                                     乙
21       脏连丸                 大蜜丸每丸重9克                       甲
22       痔炎消颗粒             每袋装10克                            甲
23       黄花油                                                       乙
24       紫云膏                                                       乙
25       紫归治裂膏             5×7cm                                乙
26       紫草膏                                                       乙
27       槐角地榆丸             每丸重10克                            甲
28       獾油                   每瓶内装15克,30克                    乙
29       麝香痔疮栓             每粒相当于原药材0.33克                甲

妇科用药
1        九制香附丸                                                   甲
2        人参女金丸             每丸重9克                             甲
3        人参益母丸             每丸重10克                            甲
4        十二温经丸                                                   甲
5        十珍香附丸             每丸重9克                             甲
6        千金止带丸(大蜜丸)   每丸重9克                             甲
7        千金止带丸(水丸)                                           甲
8        女金丸 大蜜丸          每丸重9克                             甲
9        女金片                 每片重0.6克                           甲
10       女科十珍丸             每瓶装60克                            甲
11       乌鸡白凤片             每片重0.5克                           甲
12       内补养荣丸             每丸重6克                             甲
13       少腹逐瘀丸             每丸重9克                             甲
14       止带片                                                       甲
15       加味八珍益母膏         每瓶装(1)150克(2)13克             甲
16       加味益毋草膏                                                 乙
17       四制香附丸                                                   甲
18       四物益母丸                                                   乙
19       宁坤丸 大蜜丸          每丸重6克                             甲
20       宁坤养血丸             每丸重9克                             甲
21       归芪养血糖浆                                                 乙
22       母乳多颗粒             每袋装18克                            乙
23       田七痛经胶囊           每粒装0.4克                           甲
24       田七痛经散             每瓶装2克                             甲
25       白带丸                                                       甲
26       白带片                                                       甲
27       白带净丸                                                     甲
28       同仁乌鸡白凤丸         大蜜丸每丸重9克                       甲
29       妇女痛经丸             每10粒重1.8克                         乙
30       妇宁丸                 每丸重9克                             甲
31       妇宁康片                                                     甲
32       妇炎康复片             基片重0.35克                          甲
33       妇炎康复胶囊           每粒装0.38克                          甲
34       妇炎康复颗粒           每袋装5克                             甲
35       妇科十味片             每片重0.3克                           甲
36       妇科宁坤丸             每丸重4.1克                           甲
37       妇科白凤口服液         每瓶装10毫升                          甲
38       妇科白凤片                                                   甲
39       妇科白带片                                                   甲
40       妇科白带膏                                                   甲
41       妇科养坤丸             每丸重11.3克                          甲
42       妇科调经片                                                   乙
43       妇康宁片               片心重0.25克                          甲
44       当归丸(浓缩丸)       每丸相当于原生药0.25克                乙
        (浓缩当归丸)
45       当归片                                                       乙
46       当归南枣颗粒           每袋装10克                            乙
47       当归流浸膏                                                   乙
48       当归调经冲剂           每袋装10克                            乙
         (当归补血冲剂)
49       更年乐片                                                     甲
50       更年宁                 大蜜丸每丸重6克                       甲
51       更年舒片                                                     甲
52       肝郁调经膏                                                   甲
53       驴胶补血颗粒           每袋装20克                            乙
54       鸡血藤片               每片相当于原药材2克                   甲
55       参术止带糖浆                                                 甲
56       固经丸                                                       甲
57       坤宝丸                 每100粒重10克                         甲
58       坤顺丸                 每丸重9克                             甲
59       定坤丹                 每丸重10.8克                          甲
60       养血当归糖浆                                                 甲
         (养血当归精)                                  
61       养血调经膏             每张净重15克                          甲
62       养荣百草丸                                                   甲
63       复方乌鸡酒                                                   乙
64       复方鸡血藤膏           每盒装200克                           甲
         (鸡血藤膏)
65       复方益母口服液         每支10毫升                            甲
66       复方益母草膏           每瓶装100克                           甲
        (安坤益母草膏)
67       复方鹿参膏             每块重50克                            甲
68       活血调经丸             每丸重9克                             甲
69       盆炎净颗粒             每袋装12克(相当于原药材23.4克)      甲
70       除湿白带丸             每20粒重1克                           甲
71       香附丸                 (1)水蜜丸每10丸重1克                甲
                                (2)大蜜丸每丸重9克
72       益母冲剂               每块或每袋重14克(相当于原药材5克)   甲
73       调经丸                 每丸重9克                             甲
74       调经姊妹丸             每30丸重3.2克                         甲
75       调经补血丸             (1)大蜜丸每丸重4.5克                甲
                                (2)水丸每粒重0.3克
76       调经养血丸             每40丸重3克                           甲
77       调经活血片                                                   甲
78       调经益灵片                                                   甲
79       逍遥丸(大蜜丸)       每丸重9克                             甲
80       逍遥丸(水丸)                                               甲
81       逍遥丸(浓缩丸)       每8丸相当于原药材3克                  甲
82       逍遥合剂                                                     甲
83       逍遥颗粒               每袋装15克                            甲
84       得生丸                 每丸重9克                             甲
85       得生片                                                       甲
86       鹿胎胶囊               每粒装0.3克                           甲
87       鹿胎膏                 每块重10克或50克                      甲
88       温经白带丸             大蜜丸每丸重9克                       甲
89       温经养血合剂                                                 甲
90       痛经口服液             每支装10毫升                          甲
91       痛经宁糖浆                                                   甲
92       痛经灵颗粒             每袋25克(相当于原药材44克)          甲
93       痛经宝颗粒             每袋装(1)10克(2)4克(无糖型)     甲
94       暖宫七味丸             每10粒重2克                           甲

儿科用药
1        七味酸藤果丸           每丸重1克                             甲
2        七星茶                 每盒装15克                            甲
3        儿宝膏                                                       甲
4        儿宝颗粒               每袋装(1)5克(2)15克               甲
5        儿康宁糖浆             (1)每支装10毫升(2)每瓶装150毫升   甲
6        儿感退热宁口服液       每支装10毫升                          甲
7        小儿七星茶冲剂         每袋装7克                             甲
8        小儿七星茶糖浆         每瓶装10毫升                          甲
9        小儿化滞散             每瓶装3克                             甲
10       小儿止咳糖浆                                                 甲
11       小儿止嗽金丸           每丸重3克                             甲
12       小儿风热清口服液       每支10毫升                            甲
13       小儿启脾丸             每丸重9克                             甲
14       小儿参术健脾丸         每丸重3克                             甲
15       小儿咳喘宁糖浆                                               甲
16       小儿复方鸡内金散       每瓶装2克                             甲
17       小儿健脾丸             每丸重3克                             甲
18       小儿健脾贴膏           每贴0.4克                             甲
19       小儿消食健胃丸         每丸重3克                             甲
20       小儿清咽冲剂           每袋装6克                             甲
21       小儿暑感宁糖浆                                               甲
22       小儿感冒宁糖浆                                               甲
23       小儿感冒茶             每块重6克                             甲
24       小儿腹泻外敷散         每瓶装5克                             甲
25       小儿腹泻宁             每瓶装10毫升                          甲
26       小儿解表颗粒           每袋装8克                             甲
27       小儿增食丸             每丸重3克                             甲
28       小儿敷脐止泻散         每袋装0.3克                           甲
29       双黄连栓(小儿消炎栓) 每粒重1.5克                           甲
30       乐儿康糖浆                                                   甲
31       龙牡壮骨颗粒           每袋装5克                             甲
32       参苓健儿膏             每瓶装(1)150克(2)200克            甲
33       夜尿宁丸               每丸重9克                             甲
34       宝儿康散               每瓶装1克                             甲
35       宝儿康糖浆                                                   甲
36       肥儿散                 每袋装1克                             甲
37       肥儿糖浆                                                     甲
38       保儿宁颗粒(冲剂)     (1)每袋重10克(2)每块重3克         甲
39       保儿宁糖浆             每瓶装100毫升(每毫升相当于生药1克)  甲
40       复方小儿退热栓         每粒含对乙酰氨基酚150毫克、           甲
                                人工牛黄5毫克
41       香橘丸                 每丸重3克                             甲
42       健儿乐冲剂             每袋装10克                            甲
43       健儿消食口服液         每支10毫升                            甲
44       健儿散                 每袋装5.5克                           甲
45       健儿膏                                                       甲
46       健宝灵片                                                     甲
47       健脾消食丸             每丸重3克                             甲
48       健脾康儿片                                                   甲
49       婴儿健脾口服液         每支10毫升                            甲
50       蛲虫药膏                                                     甲
51       解表清肺丸             每丸重3克                             甲

五官科用药
1        万通炎康片             薄膜衣片:(1)大片每片相当于原       甲
                                药材3克(2)小片每片相当于原药材2克。
                                糖衣片:每片相当于原药材1克
2        千柏鼻炎片                                                   甲
3        千柏鼻炎胶囊           每粒装0.5克                           甲
4        口炎清颗粒             每袋装10克                            甲
5        小儿明目丸             每丸重1.5克                           甲
6        山香圆片(喉特灵片)                                         甲
7        山香圆颗粒             每袋装(1)10克(2)4克(降糖)       甲
8        马应龙八宝眼膏                                               甲
9        五黄膏                 每支装2.5克                           甲
10       牙痛药水               每瓶装5毫升                           甲
11       牛黄益金片             每片重0.5克                           甲
12       风火眼药               每瓶装0.6克                           甲
13       冬凌草片                                                     甲
14       冬凌草糖浆                                                   甲
15       玄麦甘桔含片           每片0.8克                             甲
16       玄麦甘桔胶囊                                                 甲
17       玄麦甘桔颗粒           每袋装10克                            甲
18       玉簪清咽十五味散       每袋装15克                            甲
19       白清胃散               每瓶装3克                             甲
20       白敬宇眼药             每管装1.2克                           甲
21       冰硼咽喉散             每瓶装1.5克                           乙
22       耳聋通窍丸             每袋装5克                             甲
23       西瓜霜润喉片           每片重(1)0.6克(2)1.2克            乙
24       西帕依固龈液           每瓶装30毫升                          甲
25       西黄清醒丸             每丸重6克                             甲
26       余甘子喉片                                                   甲
27       含化上清片             每片重0.6克                           乙
28       辛芳鼻炎胶囊           每粒装0.25克                          甲
30       拨云复光散             每管装0.3克                           甲
31       拨云退翳丸             每丸重9克                             甲
32       拨云眼膏               每支装2克                             甲
33       拨云锭                 每锭重0.17克                          甲
34       明目六味汤散           每袋装15克                            甲
35       明目蒺藜丸             每20粒重1克                           甲
36       泻青丸                 每丸重10克                            甲
37       金参润喉合剂           每瓶装200毫升                         甲
38       金果含片               每片重0.55克                          乙
39       金果饮                                                       甲
40       金果饮咽喉片           每片重(1)1克(大片)                甲
                                (2)0.5克(小片)
41       金鸣片                 每片重0.6克                           甲
42       金银花糖浆(银花糖浆)                                       乙
43       金嗓开音丸             (1)大蜜丸每丸重9克                  甲
                                (2)水蜜丸每10粒重1克
44       金嗓清音丸             (1)大蜜丸每丸重9克                  甲
                                (2)水蜜丸每10粒重1克
45       青果丸                 (1)水蜜丸每10丸重1克                甲
                                (2)大蜜丸每丸重6克
46       青果颗粒(冲剂)       每袋装20克                            甲
47       青黛散                                                       甲
48       齿痛消炎灵冲剂         每袋装20克                            甲
49       咽炎片                 每片重0.25克                          甲
50       复方瓜子金含片         每片重0.8克                           甲
51       复方鱼腥草片                                                 甲
52       复方草珊瑚含片         每片重(1)0.44克(小片)             乙
                                (2)1.0克(大片)
53       复方黄芩片                                                   甲
54       珍视明滴眼液           每瓶装(1)8毫升(2)15毫升           甲
55       珍珠八宝眼药                                                 甲
56       珍珠明目滴眼液         (1)10毫升(2)8毫升                 甲
57       珍黄丸                 每粒装0.2克                           甲
58       退障眼膏               每支装(1)2.5克(2)4.0克            甲
59       除障则海甫片           每片重0.5克                           甲
60       香菊片                 每片0.3克                             甲
61       香菊胶囊               每粒装0.3克                           甲
62       健民咽喉片             (1)小片每片相当于原药材0.29克       乙
                                (2)大片相当于原药材0.44克
63       唇齿清胃丸             每丸重9克                             甲
64       夏天无眼药水           每支装(1)5毫升(含原阿片碱1.875     甲
                                毫克)(2)10毫升(含原阿片碱3.75毫克)
65       桑麻丸                 每50粒重约3克                         甲
66       消炎灵片                                                     甲
67       消朦片                 每片重0.5克                           甲
68       润喉丸                 每丸重0.5克                           甲
69       特灵眼药               0.75克                                甲
70       益气聪明丸                                                   甲
71       蚕茧眼药               每个装3克                             甲
72       清火栀麦片                                                   甲
73       清火栀麦胶囊           每粒装0.25克                          甲
74       清宁丸(浓缩丸)       每瓶装6克                             甲
75       清咽滴丸               每丸重20毫克                          甲
76       清凉眼药膏             每盒装3克                             甲
77       清喉利咽颗粒           每袋装(1)5克(乳糖型,相当于原      甲
                                药材3.6克)(2)10克(蔗糖型,相当
                                于原药材3.6克)
78       爽口托疮膜             15×10×0.2mm                         甲
79       眼药锭                 每锭重0.47克                          甲
80       眼敷膏                 每管装2.5克                           甲
81       粘膜溃疡散             每瓶装4克                             甲
82       银黄口服液             每支10毫升                            甲
83       银黄片                                                       甲
84       银黄冲剂               每袋装4克                             甲
85       银黄含化片                                                   甲
86       银黄胶囊               每粒装0.3克                           甲
87       银蒲解毒片             每片重0.3克                           甲
88       黄氏响声丸             (1)每瓶装400丸(糖衣丸)            甲
                                (2)每丸重0.1克(炭衣丸)
                                (3)每丸重0.133克(炭衣丸)
89       黄连羊肝丸             每丸重9克                             甲
90       喉康散                                                       甲
91       喉痛灵片                                                     甲
92       喉痛灵冲剂             每袋重10克(相当原生药31克)          甲
93       喉舒口含片             每片重1克                             乙
94       障眼明片                                                     甲
95       滴耳油                                                       甲
96       熊胆丸                 每粒装0.25克                          甲
97       赛空青眼药             每支重0.25克                          甲
98       鼻炎康片                                                     甲
99       鼻炎滴剂(外用)       每瓶装5毫升(每1毫升含黄芩甙20毫克)  甲
100      噙化上清丸             每丸重1.5克                           甲
101      噙化上清片                                                   甲
102      增光片                                                       甲
103      藿胆丸                                                       甲
104      藿胆片                                                       甲
105      麝珠明目滴眼液         每支装0.3克                           甲

骨伤科用药
1        三两半药酒                                                   甲
2        大风丸                                                       甲
3        云南白药气雾剂         每瓶装(1)60毫升(20)100毫升        乙
4        云南白药创可贴         1.5cm×2.3cm                          乙
5        云南白药酊             每瓶装(1)30毫升(2)50毫升          乙
                                (3)100毫升
6        云南白药膏             (1)6.5cm×10cm (2)6.5cm×4cm        乙
7        王回回狗皮膏           每张净重(1)15克(2)30克            乙
8        风湿伤痛膏             (1)4.0×6.0cm (2)5.0×7.0cm         甲
9        代温灸膏                                                     甲
10       冯了性风湿跌打药酒                                           乙
11       外伤如意膏             每支装30克                            甲
12       田七跌打风湿软膏                                             乙
13       伤乐气雾剂             每瓶装14克                            乙
14       伤痛宁膏                                                     乙
15       关节止痛膏                                                   乙
16       红花油                 每瓶装(1)6.5克(2)16克(3)27克    乙
17       红药气雾剂             每瓶装(1)30克(2)50克(3)100克    甲
18       妙济丸                 每丸重6克                             甲
19       国产血竭胶囊           每粒装0.3克                           甲
20       复方热敷散                                                   甲
21       按摩乳                 每瓶装(1)70毫升(2)100毫升         乙
22       独圣活血片             每素片重0.4克                         甲
23       独活止痛搽剂                                                 乙
24       独活寄生合剂                                                 甲
25       骨疏康颗粒             每袋装12克                            甲
26       消炎镇痛膏                                                   乙
27       消痛贴膏               (1)90mm×120mm (2)70mm×95mm        乙
28       颈复康颗粒             每袋装5克                             甲
29       颈痛灵药酒             每瓶装(1)100毫升(2)250毫升        甲
30       黄金波药酒                                                   甲
31       舒筋定痛散             (1)150毫升(2)300毫升              甲
32       舒筋活血定痛散         每袋装12克                            甲
33       舒筋活络酒                                                   甲
34       跌打扭伤散             每袋(或每瓶)装10克                  甲
35       跌打按摩药膏                                                 甲
36       解痉镇痛酊             每瓶(1)14毫升(2)30毫升            甲
37       竭红跌打酊                                                   乙
38       辣椒风湿膏             辣椒风湿膏                            乙

皮科用药
1        十味乳香丸             每10丸重3克                           甲
2        乌蛇止痒丸             每10丸重1.25克                        甲
3        化瘀祛斑胶囊           每粒装0.32克                          甲
4        皮肤康洗液             50毫升                                乙
5        皮敏消胶囊             每粒装0.4克                           甲
6        冰霜痱子粉                                                   乙
7        百癣夏塔热片                                                 甲
8        疗癣卡西甫散           每袋装10克                            甲
9        羌月乳膏               每管装10克                            乙
10       松花散                 每瓶装30克                            乙
11       金花消痤丸                                                   甲
12       珊瑚癣净               每瓶装250毫升                         乙
13       荨麻疹丸                                                     甲
14       黑豆馏油软膏                                                 甲

外科用药
1        丁香风油精             每瓶装3毫升                           乙
2        九华痔疮栓             每粒重2.1克                           甲
3        双灵油                 每瓶装3.5毫升                         乙
4        白树油                                                       乙
5        龙珠软膏               每支10克                              乙
6        如意油                 每瓶装10毫升                          乙
7        冻可消搽剂                                                   乙
8        冻疮未溃膏             (1)5cm×7cm(2)7×10cm               乙
9        冻疮消酊                                                     乙
10       肛康穆库利片           每片重0.5克                           甲
11       和兴白花油             每瓶(1)2.5毫升(2)5毫升            乙
                                (3)10毫升(4)20毫升
12       治冻灵                 每瓶装(1)4.5克(2)10克             乙
13       复方消痔栓             每粒重2克                             甲
14       复方紫草油                                                   乙
15       疮炎灵软膏(疮肿灵软膏)                                     甲
16       桉绿油                 20毫升                                乙
17       消炎解毒丸             每10粒重1.8克                         甲
18       烧伤净喷雾剂           每瓶装60毫升                          乙
19       烧伤肤康液                                                   乙
20       烧烫伤膏                                                     乙
21       脏连丸                 大蜜丸每丸重9克                       甲
22       痔炎消颗粒             每袋装10克                            甲
23       黄花油                                                       乙
24       紫云膏                                                       乙
25       紫归治裂膏             5×7cm                                乙
26       紫草膏                                                       乙
27       槐角地榆丸             每丸重10克                            甲
28       獾油                   每瓶内装15克,30克                    乙
29       麝香痔疮栓             每粒相当于原药材0.33克                甲

妇科用药
1        九制香附丸                                                   甲
2        人参女金丸             每丸重9克                             甲
3        人参益母丸             每丸重10克                            甲
4        十二温经丸                                                   甲
5        十珍香附丸             每丸重9克                             甲
6        千金止带丸(大蜜丸)   每丸重9克                             甲
7        千金止带丸(水丸)                                           甲
8        女金丸 大蜜丸          每丸重9克                             甲
9        女金片                 每片重0.6克                           甲
10       女科十珍丸             每瓶装60克                            甲
11       乌鸡白凤片             每片重0.5克                           甲
12       内补养荣丸             每丸重6克                             甲
13       少腹逐瘀丸             每丸重9克                             甲
14       止带片                                                       甲
15       加味八珍益母膏         每瓶装(1)150克(2)13克             甲
16       加味益毋草膏                                                 乙
17       四制香附丸                                                   甲
18       四物益母丸                                                   乙
19       宁坤丸 大蜜丸          每丸重6克                             甲
20       宁坤养血丸             每丸重9克                             甲
21       归芪养血糖浆                                                 乙
22       母乳多颗粒             每袋装18克                            乙
23       田七痛经胶囊           每粒装0.4克                           甲
24       田七痛经散             每瓶装2克                             甲
25       白带丸                                                       甲
26       白带片                                                       甲
27       白带净丸                                                     甲
28       同仁乌鸡白凤丸         大蜜丸每丸重9克                       甲
29       妇女痛经丸             每10粒重1.8克                         乙
30       妇宁丸                 每丸重9克                             甲
31       妇宁康片                                                     甲
32       妇炎康复片             基片重0.35克                          甲
33       妇炎康复胶囊           每粒装0.38克                          甲
34       妇炎康复颗粒           每袋装5克                             甲
35       妇科十味片             每片重0.3克                           甲
36       妇科宁坤丸             每丸重4.1克                           甲
37       妇科白凤口服液         每瓶装10毫升                          甲
38       妇科白凤片                                                   甲
39       妇科白带片                                                   甲
40       妇科白带膏                                                   甲
41       妇科养坤丸             每丸重11.3克                          甲
42       妇科调经片                                                   乙
43       妇康宁片               片心重0.25克                          甲
44       当归丸(浓缩丸)       每丸相当于原生药0.25克                乙
        (浓缩当归丸)
45       当归片                                                       乙
46       当归南枣颗粒           每袋装10克                            乙
47       当归流浸膏                                                   乙
48       当归调经冲剂           每袋装10克                            乙
         (当归补血冲剂)
49       更年乐片                                                     甲
50       更年宁                 大蜜丸每丸重6克                       甲
51       更年舒片                                                     甲
52       肝郁调经膏                                                   甲
53       驴胶补血颗粒           每袋装20克                            乙
54       鸡血藤片               每片相当于原药材2克                   甲
55       参术止带糖浆                                                 甲
56       固经丸                                                       甲
57       坤宝丸                 每100粒重10克                         甲
58       坤顺丸                 每丸重9克                             甲
59       定坤丹                 每丸重10.8克                          甲
60       养血当归糖浆(养血当                                         甲
         归精)                                  
61       养血调经膏             每张净重15克                          甲
62       养荣百草丸                                                   甲
63       复方乌鸡酒                                                   乙
64       复方鸡血藤膏           每盒装200克                           甲
         (鸡血藤膏)
65       复方益母口服液         每支10毫升                            甲
66       复方益母草膏           每瓶装100克                           甲
        (安坤益母草膏)
67       复方鹿参膏             每块重50克                            甲
68       活血调经丸             每丸重9克                             甲
69       盆炎净颗粒             每袋装12克(相当于原药材23.4克)      甲
70       除湿白带丸             每20粒重1克                           甲
71       香附丸                 (1)水蜜丸每10丸重1克                甲
                                (2)大蜜丸每丸重9克
72       益母冲剂               每块或每袋重14克(相当于原药材5克)   甲
73       调经丸                 每丸重9克                             甲
74       调经姊妹丸             每30丸重3.2克                         甲
75       调经补血丸             (1)大蜜丸每丸重4.5克                甲
                                (2)水丸每粒重0.3克
76       调经养血丸             每40丸重3克                           甲
77       调经活血片                                                   甲
78       调经益灵片                                                   甲
79       逍遥丸(大蜜丸)       每丸重9克                             甲
80       逍遥丸(水丸)                                               甲
81       逍遥丸(浓缩丸)       每8丸相当于原药材3克                  甲
82       逍遥合剂                                                     甲
83       逍遥颗粒               每袋装15克                            甲
84       得生丸                 每丸重9克                             甲
85       得生片                                                       甲
86       鹿胎胶囊               每粒装0.3克                           甲
87       鹿胎膏                 每块重10克或50克                      甲
88       温经白带丸             大蜜丸每丸重9克                       甲
89       温经养血合剂                                                 甲
90       痛经口服液             每支装10毫升                          甲
91       痛经宁糖浆                                                   甲
92       痛经灵颗粒             每袋25克(相当于原药材44克)          甲
93       痛经宝颗粒             每袋装(1)10克(2)4克(无糖型)     甲
94       暖宫七味丸             每10粒重2克                           甲

儿科用药
1        七味酸藤果丸           每丸重1克                             甲
2        七星茶                 每盒装15克                            甲
3        儿宝膏                                                       甲
4        儿宝颗粒               每袋装(1)5克(2)15克               甲
5        儿康宁糖浆             (1)每支装10毫升(2)每瓶装150毫升   甲
6        儿感退热宁口服液       每支装10毫升                          甲
7        小儿七星茶冲剂         每袋装7克                             甲
8        小儿七星茶糖浆         每瓶装10毫升                          甲
9        小儿化滞散             每瓶装3克                             甲
10       小儿止咳糖浆                                                 甲
11       小儿止嗽金丸           每丸重3克                             甲
12       小儿风热清口服液       每支10毫升                            甲
13       小儿启脾丸             每丸重9克                             甲
14       小儿参术健脾丸         每丸重3克                             甲
15       小儿咳喘宁糖浆                                               甲
16       小儿复方鸡内金散       每瓶装2克                             甲
17       小儿健脾丸             每丸重3克                             甲
18       小儿健脾贴膏           每贴0.4克                             甲
19       小儿消食健胃丸         每丸重3克                             甲
20       小儿清咽冲剂           每袋装6克                             甲
21       小儿暑感宁糖浆                                               甲
22       小儿感冒宁糖浆                                               甲
23       小儿感冒茶             每块重6克                             甲
24       小儿腹泻外敷散         每瓶装5克                             甲
25       小儿腹泻宁             每瓶装10毫升                          甲
26       小儿解表颗粒           每袋装8克                             甲
27       小儿增食丸             每丸重3克                             甲
28       小儿敷脐止泻散         每袋装0.3克                           甲
29       双黄连栓(小儿消炎栓) 每粒重1.5克                           甲
30       乐儿康糖浆                                                   甲
31       龙牡壮骨颗粒           每袋装5克                             甲
32       参苓健儿膏             每瓶装(1)150克(2)200克            甲
33       夜尿宁丸               每丸重9克                             甲
34       宝儿康散               每瓶装1克                             甲
35       宝儿康糖浆                                                   甲
36       肥儿散                 每袋装1克                             甲
37       肥儿糖浆                                                     甲
38       保儿宁颗粒(冲剂)     (1)每袋重10克(2)每块重3克         甲
39       保儿宁糖浆             每瓶装100毫升(每毫升相当于生药1克)  甲
40       复方小儿退热栓         每粒含对乙酰氨基酚150毫克、           甲
                                人工牛黄5毫克
41       香橘丸                 每丸重3克                             甲
42       健儿乐冲剂             每袋装10克                            甲
43       健儿消食口服液         每支10毫升                            甲
44       健儿散                 每袋装5.5克                           甲
45       健儿膏                                                       甲
46       健宝灵片                                                     甲
47       健脾消食丸             每丸重3克                             甲
48       健脾康儿片                                                   甲
49       婴儿健脾口服液         每支10毫升                            甲
50       蛲虫药膏                                                     甲
51       解表清肺丸             每丸重3克                             甲

五官科用药
1        万通炎康片             薄膜衣片:(1)大片每片相当于原       甲
                                药材3克(2)小片每片相当于原药材2克。
                                糖衣片:每片相当于原药材1克
2        千柏鼻炎片                                                   甲
3        千柏鼻炎胶囊           每粒装0.5克                           甲
4        口炎清颗粒             每袋装10克                            甲
5        小儿明目丸             每丸重1.5克                           甲
6        山香圆片(喉特灵片)                                         甲
7        山香圆颗粒             每袋装(1)10克(2)4克(降糖)       甲
8        马应龙八宝眼膏                                               甲
9        五黄膏                 每支装2.5克                           甲
10       牙痛药水               每瓶装5毫升                           甲
11       牛黄益金片             每片重0.5克                           甲
12       风火眼药               每瓶装0.6克                           甲
13       冬凌草片                                                     甲
14       冬凌草糖浆                                                   甲
15       玄麦甘桔含片           每片0.8克                             甲
16       玄麦甘桔胶囊                                                 甲
17       玄麦甘桔颗粒           每袋装10克                            甲
18       玉簪清咽十五味散       每袋装15克                            甲
19       白清胃散               每瓶装3克                             甲
20       白敬宇眼药             每管装1.2克                           甲
21       冰硼咽喉散             每瓶装1.5克                           乙
22       耳聋通窍丸             每袋装5克                             甲
23       西瓜霜润喉片           每片重(1)0.6克(2)1.2克            乙
24       西帕依固龈液           每瓶装30毫升                          甲
25       西黄清醒丸             每丸重6克                             甲
26       余甘子喉片                                                   甲
27       含化上清片             每片重0.6克                           乙
28       辛芳鼻炎胶囊           每粒装0.25克                          甲
30       拨云复光散             每管装0.3克                           甲
31       拨云退翳丸             每丸重9克                             甲
32       拨云眼膏               每支装2克                             甲
33       拨云锭                 每锭重0.17克                          甲
34       明目六味汤散           每袋装15克                            甲
35       明目蒺藜丸             每20粒重1克                           甲
36       泻青丸                 每丸重10克                            甲
37       金参润喉合剂           每瓶装200毫升                         甲
38       金果含片               每片重0.55克                          乙
39       金果饮                                                       甲
40       金果饮咽喉片           每片重(1)1克(大片)                甲
                                (2)0.5克(小片)
41       金鸣片                 每片重0.6克                           甲
42       金银花糖浆(银花糖浆)                                       乙
43       金嗓开音丸             (1)大蜜丸每丸重9克                  甲
                                (2)水蜜丸每10粒重1克
44       金嗓清音丸             (1)大蜜丸每丸重9克                  甲
                                (2)水蜜丸每10粒重1克
45       青果丸                 (1)水蜜丸每10丸重1克                甲
                                (2)大蜜丸每丸重6克
46       青果颗粒(冲剂)       每袋装20克                            甲
47       青黛散                                                       甲
48       齿痛消炎灵冲剂         每袋装20克                            甲
49       咽炎片                 每片重0.25克                          甲
50       复方瓜子金含片         每片重0.8克                           甲
51       复方鱼腥草片                                                 甲
52       复方草珊瑚含片         每片重(1)0.44克(小片)             乙
                                (2)1.0克(大片)
53       复方黄芩片                                                   甲
54       珍视明滴眼液           每瓶装(1)8毫升(2)15毫升           甲
55       珍珠八宝眼药                                                 甲
56       珍珠明目滴眼液         (1)10毫升(2)8毫升                 甲
57       珍黄丸                 每粒装0.2克                           甲
58       退障眼膏               每支装(1)2.5克(2)4.0克            甲
59       除障则海甫片           每片重0.5克                           甲
60       香菊片                 每片0.3克                             甲
61       香菊胶囊               每粒装0.3克                           甲
62       健民咽喉片             (1)小片每片相当于原药材0.29克       乙
                                (2)大片相当于原药材0.44克
63       唇齿清胃丸             每丸重9克                             甲
64       夏天无眼药水           每支装(1)5毫升(含原阿片碱1.875     甲
                                毫克)(2)10毫升(含原阿片碱3.75毫克)
65       桑麻丸                 每50粒重约3克                         甲
66       消炎灵片                                                     甲
67       消朦片                 每片重0.5克                           甲
68       润喉丸                 每丸重0.5克                           甲
69       特灵眼药               0.75克                                甲
70       益气聪明丸                                                   甲
71       蚕茧眼药               每个装3克                             甲
72       清火栀麦片                                                   甲
73       清火栀麦胶囊           每粒装0.25克                          甲
74       清宁丸(浓缩丸)       每瓶装6克                             甲
75       清咽滴丸               每丸重20毫克                          甲
76       清凉眼药膏             每盒装3克                             甲
77       清喉利咽颗粒           每袋装(1)5克(乳糖型,相当于原      甲
                                药材3.6克)(2)10克(蔗糖型,相当
                                于原药材3.6克)
78       爽口托疮膜             15×10×0.2mm                         甲
79       眼药锭                 每锭重0.47克                          甲
80       眼敷膏                 每管装2.5克                           甲
81       粘膜溃疡散             每瓶装4克                             甲
82       银黄口服液             每支10毫升                            甲
83       银黄片                                                       甲
84       银黄冲剂               每袋装4克                             甲
85       银黄含化片                                                   甲
86       银黄胶囊               每粒装0.3克                           甲
87       银蒲解毒片             每片重0.3克                           甲
88       黄氏响声丸             (1)每瓶装400丸(糖衣丸)            甲
                                (2)每丸重0.1克(炭衣丸)
                                (3)每丸重0.133克(炭衣丸)
89       黄连羊肝丸             每丸重9克                             甲
90       喉康散                                                       甲
91       喉痛灵片                                                     甲
92       喉痛灵冲剂             每袋重10克(相当原生药31克)          甲
93       喉舒口含片             每片重1克                             乙
94       障眼明片                                                     甲
95       滴耳油                                                       甲
96       熊胆丸                 每粒装0.25克                          甲
97       赛空青眼药             每支重0.25克                          甲
98       鼻炎康片                                                     甲
99       鼻炎滴剂(外用)       每瓶装5毫升(每1毫升含黄芩甙20毫克)  甲
100      噙化上清丸             每丸重1.5克                           甲
101      噙化上清片                                                   甲
102      增光片                                                       甲
103      藿胆丸                                                       甲
104      藿胆片                                                       甲
105      麝珠明目滴眼液         每支装0.3克                           甲

骨伤科用药
1        三两半药酒                                                   甲
2        大风丸                                                       甲
3        云南白药气雾剂         每瓶装(1)60毫升(20)100毫升        乙
4        云南白药创可贴         1.5cm×2.3cm                          乙
5        云南白药酊             每瓶装(1)30毫升(2)50毫升          乙
                                (3)100毫升
6        云南白药膏             (1)6.5cm×10cm (2)6.5cm×4cm        乙
7        王回回狗皮膏           每张净重(1)15克(2)30克            乙
8        风湿伤痛膏             (1)4.0×6.0cm (2)5.0×7.0cm         甲
9        代温灸膏                                                     甲
10       冯了性风湿跌打药酒                                           乙
11       外伤如意膏             每支装30克                            甲
12       田七跌打风湿软膏                                             乙
13       伤乐气雾剂             每瓶装14克                            乙
14       伤痛宁膏                                                     乙
15       关节止痛膏                                                   乙
16       红花油                 每瓶装(1)6.5克(2)16克(3)27克    乙
17       红药气雾剂             每瓶装(1)30克(2)50克(3)100克    甲
18       妙济丸                 每丸重6克                             甲
19       国产血竭胶囊           每粒装0.3克                           甲
20       复方热敷散                                                   甲
21       按摩乳                 每瓶装(1)70毫升(2)100毫升         乙
22       独圣活血片             每素片重0.4克                         甲
23       独活止痛搽剂                                                 乙
24       独活寄生合剂                                                 甲
25       骨疏康颗粒             每袋装12克                            甲
26       消炎镇痛膏                                                   乙
27       消痛贴膏               (1)90mm×120mm (2)70mm×95mm        乙
28       颈复康颗粒             每袋装5克                             甲
29       颈痛灵药酒             每瓶装(1)100毫升(2)250毫升        甲
30       黄金波药酒                                                   甲
31       舒筋定痛散             (1)150毫升(2)300毫升              甲
32       舒筋活血定痛散         每袋装12克                            甲
33       舒筋活络酒                                                   甲
34       跌打扭伤散             每袋(或每瓶)装10克                  甲
35       跌打按摩药膏                                                 甲
36       解痉镇痛酊             每瓶(1)14毫升(2)30毫升            甲
37       竭红跌打酊                                                   乙
38       辣椒风湿膏             辣椒风湿膏                            乙

皮科用药
1        十味乳香丸             每10丸重3克                           甲
2        乌蛇止痒丸             每10丸重1.25克                        甲
3        化瘀祛斑胶囊           每粒装0.32克                          甲
4        皮肤康洗液             50毫升                                乙
5        皮敏消胶囊             每粒装0.4克                           甲
6        冰霜痱子粉                                                   乙
7        百癣夏塔热片                                                 甲
8        疗癣卡西甫散           每袋装10克                            甲
9        羌月乳膏               每管装10克                            乙
10       松花散                 每瓶装30克                            乙
11       金花消痤丸                                                   甲
12       珊瑚癣净               每瓶装250毫升                         乙
13       荨麻疹丸                                                     甲
14       黑豆馏油软膏                                                 甲

作者: 国药监安[2001]254号 2006-8-29
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具